SE-ED : All Books

การขายเบื้องต้น 2 (รหัสวิชา 2200-1005) Ebook

฿89.00

การควบคุมคุณภาพ Ebook

฿170.00 ฿119.00

การควบคุมคุณภาพ Quality Control Ebook

฿275.00 ฿190.00

การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก Ebook

฿150.00 ฿109.00

การจัดการ : Management Ebook

฿215.00 ฿127.50

การจัดการการขาย Ebook

฿200.00

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ Ebook

฿185.00 ฿129.00

การจัดการการเงิน Ebook

฿220.00 ฿159.00

การจัดการการเปลี่ยนแปลง Ebook

฿220.00 ฿179.00

การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125) Ebook

฿195.00 ฿139.00

การจัดการงานบำรุงรักษาด้วย Reliability Ebook

฿750.00

การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม Ebook

฿160.00 ฿101.15

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Ebook

฿200.00 ฿140.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ Ebook

฿220.00 ฿187.00

การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ Ebook

฿144.00 ฿119.00

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Ebook

฿250.00

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Small Business Management Ebook

฿250.00 ฿152.15

การจัดการอะไหล่ให้เพิ่มผลผลิต Ebook

฿350.00 ฿240.00

การจัดการเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ Ebook

฿115.00 ฿80.00

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) Ebook

฿230.00 ฿160.00

การจัดการและการตลาดบริการ Ebook

฿175.00 ฿130.00

การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ Ebook

฿220.00 ฿187.00

การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน Ebook

฿320.00 ฿225.00

การจัดการไอซีที-โทรคมนาคม : ICT-Telecom Management Ebook

฿280.00

การจัดการไอทีลอจิสติกส์ Ebook

฿220.00 ฿155.00

การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี : Technology Roadmapping Ebook

฿320.00 ฿194.65

การตลาดธุรกิจบริการ:Service Marketing Ebook

฿140.00

การตลาดบริการ Ebook

฿139.00 ฿84.15

การตลาดระหว่างประเทศ Ebook

฿220.00 ฿135.15

การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001) Ebook

฿320.00 ฿194.65

การติดตั้งไฟร์วอลล์ในองค์กรบน CentOS (ภาคปฏิบัติ) Ebook

฿160.00 ฿139.00

การทดสอบวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา Ebook

฿160.00 ฿120.00

การบริหารการขาย Ebook

฿170.00 ฿120.00

การบริหารการตลาด Ebook

฿195.00 ฿165.00

การบริหารการตลาด : Marketing Management Ebook

฿195.00 ฿140.00

การบริหารงานขาย Sales Management Ebook

฿195.00 ฿118.15

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001) Ebook

฿175.00 ฿109.65

การบริหารงานบำรุงรักษา Ebook

฿180.00 ฿129.00

การบริหารช่องทางการตลาด Ebook

฿190.00 ฿118.15

การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ Ebook

฿185.00 ฿130.00

การบริหารธุรกิจ : BUSINESS ADMINISTRATION Ebook

฿160.00 ฿120.00

การบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Retail Management) Ebook

฿190.00 ฿139.00

การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ Ebook

฿175.00 ฿125.00

การบริหารมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ Ebook

฿170.00 ฿120.00

การบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์ (รหัสวิชา 4101-2001) Ebook

฿290.00 ฿209.00

การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Ebook

฿300.00 ฿237.15

การบัญชี 1 Ebook

฿250.00 ฿175.00

การบัญชีชั้นสูง 1 Ebook

฿185.00 ฿130.00

การบัญชีต้นทุน 1 Ebook

฿175.00 ฿109.65

การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น Ebook

฿150.00 ฿92.65

การบัญชีบริษัทจำกัด (รหัสวิชา 2201-2003) Ebook

฿94.00

การบัญชีบริหาร Ebook

฿190.00 ฿135.00

การบัญชีบริหาร Ebook

฿230.00 ฿169.00

การบัญชีห้างหุ้นส่วน Ebook

฿160.00 ฿119.00

การบัญชีห้างหุ้นส่วน (รหัสวิชา 2201-2002) Ebook

฿92.00

การบัญชีเบื้องต้น Ebook

฿71.00 ฿69.00

การบัญชีเบื้องต้น 1 Ebook

฿150.00 ฿92.00

การบัญชีเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1002) Ebook

฿73.00 ฿62.05

การบัญชีเบื้องต้น 2 Ebook

฿175.00 ฿148.75

การบัญชีเพื่อการจัดการ Ebook

฿185.00 ฿110.50

Showing 121 to 180 of 775 (13 Pages)
line