SE-ED

การจัดการการขาย

฿200.00

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ

฿185.00 ฿129.00

การจัดการการเงิน

฿220.00 ฿159.00

การจัดการการเปลี่ยนแปลง

฿220.00 ฿179.00

การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125)

฿195.00 ฿139.00

การจัดการงานบำรุงรักษาด้วย Reliability

฿750.00 ฿520.00

การจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรม

฿160.00 ฿119.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

฿200.00 ฿140.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ

฿220.00 ฿220.00

การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ

฿145.00

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม

฿250.00

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Small Business Management

฿250.00 ฿179.00

การจัดการอะไหล่ให้เพิ่มผลผลิต

฿350.00 ฿240.00

การจัดการเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์

฿115.00 ฿80.00

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

฿230.00 ฿160.00

การจัดการและการตลาดบริการ

฿175.00 ฿130.00

การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

฿220.00 ฿220.00

การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน

฿320.00 ฿225.00

การจัดการไอซีที-โทรคมนาคม : ICT-Telecom Management

฿280.00

การจัดการไอทีลอจิสติกส์

฿220.00 ฿155.00

การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี : Technology Roadmapping

฿320.00 ฿229.00

การตลาดธุรกิจบริการ:Service Marketing

฿140.00

การตลาดบริการ

฿139.00 ฿99.00

การตลาดระหว่างประเทศ

฿234.00

การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001)

฿320.00 ฿229.00

การติดตั้งไฟร์วอลล์ในองค์กรบน CentOS (ภาคปฏิบัติ)

฿160.00 ฿139.00

การทดสอบวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา

฿160.00 ฿120.00

การบริหารการขาย

฿170.00 ฿120.00

การบริหารการตลาด

฿195.00 ฿195.00

การบริหารการตลาด : Marketing Management

฿195.00 ฿140.00

การบริหารงานขาย Sales Management

฿195.00 ฿139.00

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001)

฿175.00 ฿139.00

การบริหารงานบำรุงรักษา

฿180.00 ฿129.00

การบริหารช่องทางการตลาด

฿190.00 ฿118.15

การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ

฿185.00 ฿130.00

การบริหารธุรกิจ : BUSINESS ADMINISTRATION

฿160.00 ฿120.00

การบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern   Retail   Management)

฿190.00 ฿139.00

การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

฿175.00 ฿125.00

การบริหารมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์

฿170.00 ฿120.00

การบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์ (รหัสวิชา 4101-2001)

฿290.00 ฿209.00

การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

฿300.00 ฿279.00

การบัญชี 1

฿250.00 ฿175.00

การบัญชีชั้นสูง 1

฿185.00 ฿130.00

การบัญชีต้นทุน 1

฿175.00 ฿129.00

การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น

฿150.00 ฿109.00

การบัญชีบริษัทจำกัด (รหัสวิชา 2201-2003)

฿94.00

การบัญชีบริหาร

฿230.00 ฿169.00

การบัญชีบริหาร

฿190.00 ฿135.00

การบัญชีห้างหุ้นส่วน

฿160.00 ฿119.00

การบัญชีห้างหุ้นส่วน (รหัสวิชา 2201-2002)

฿92.00

การบัญชีเบื้องต้น

฿71.00 ฿69.00

การบัญชีเบื้องต้น 1

฿150.00 ฿109.00

การบัญชีเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1002)

฿73.00 ฿73.00

การบัญชีเบื้องต้น 2

฿175.00 ฿175.00

การบัญชีเพื่อการจัดการ

฿185.00 ฿110.50

การบำรุงรักษา (รหัสวิชา 2111-2005)

฿120.00

การบำรุงรักษา (รหัสวิชา 2111-2005)

฿120.00

การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

฿195.00 ฿139.00

การประกันคุณภาพ

฿250.00 ฿199.00

การประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร

฿250.00 ฿189.00

การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง

฿240.00 ฿165.00

การผลิตพืชสมุนไพร

฿195.00 ฿140.00

การพยากรณ์ทางสถิติ

฿250.00 ฿179.00

การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต รหัสวิชา 3000-0101

฿220.00 ฿220.00

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development

฿160.00 ฿119.00

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ

฿595.00 ฿509.00

การพัฒนาบุคลิกภาพ (รหัสวิชา 2203-2009)

฿107.00 ฿107.00

การพัฒนาองค์การ

฿195.00 ฿139.00

การภาษีอากรธุรกิจ

฿250.00 ฿199.00

การลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือน

฿220.00 ฿159.00

การวัดละเอียด

฿155.00 ฿93.50

การวิจัยดำเนินงาน

฿250.00 ฿179.00

การวิจัยธุรกิจ

฿240.00 ฿169.00

การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน VibrationAnalysis

฿295.00 ฿210.00

การวิเคราะห์ผลกำไร

฿195.00 ฿135.00

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน

฿185.00 ฿159.00

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1

฿185.00 ฿129.00

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2

฿190.00 ฿139.00

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับการวางแผนด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์

฿295.00

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

฿220.00 ฿159.00

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

฿220.00 ฿160.00

การสร้างเว็บไซต์

฿115.00 ฿99.00

การสำรวจด้วยภาพถ่าย Photogrammetry

฿215.00

การสื่อสารผ่านเส้นใยนำแสง

฿289.00

การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า

฿220.00 ฿160.00

การออกแบบผิวทาง

฿198.00 ฿140.00

การออกแบบระบบไฟฟ้า

฿500.00 ฿359.00

การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น

฿195.00 ฿140.00

การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1

฿350.00 ฿350.00

การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1

฿175.00 ฿120.00

Showing 181 to 270 of 841 (10 Pages)
line