การออกแบบผิวทาง
  • ฿198.00
  • ฿140.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล
  • ISBN : 9742121567
  • Language : thai
  • Number of Pages : 341
  • File Size : 12.78 MB

การออกแบบผิวทาง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผิวทาง หน่วยแรงในชั้นผิวทางลาดยาง ชั้นโครงสร้างของทาง ลักษณะของผิวทาง มาตรฐานต่างๆ ผู้เขียน รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล การออกแบบผิวทางเป็นวิชาแกนวิชาหนึ่งในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผิวทาง หน่วยแรงในชั้นผิวทางลาดยาง ชั้นโครงสร้างของทาง ลักษณะของผิวทาง มาตรฐานต่างๆ ที่ใช้ออกแบบ ลักษณะของการชำรุดและการซ่อมบำรุง ตลอดจนสามารถเลือกออกแบบผิวทางให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและเศรษฐกิจของท้องถิ่น สารบัญ สารบัญ บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผิวทาง บทที่ 2 หน่วยแรงในชั้นผิวทางลาดยาง บทที่ 3 การพิจารณาเทียบเท่าน้ำหนักเพลามาตรฐาน บทที่ 4 การจำแนกประเภทดิน บทที่ 5 การทดสอบวัสดุชั้นทาง บทที่ 6 การออกแบบผิวทางถนนลาดยาง บทที่ 7 การออกแบบผิวทางสนามบินลาดยาง บทที่ 8 หน่วยแรงที่เกิดในผิวทางคอนกรีต บทที่ 9 การออกแบบผิวทางถนนคอนกรีต บทที่ 10 การออกแบบผิวทางสนามบินคอนกรีต บทที่ 11 การออกแบบรอยต่อและเหล็กเสริม บทที่ 12 การออกแบบเสริมผิวทาง บทที่ 13 การชำรุดเสียหายและการซ่อมแซมผิวทาง ภาคผนวก บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การวัดละเอียด Ebook

฿155.00 ฿93.50

งานวัดละเอียดช่างยนต์ Ebook

฿120.00 ฿89.00

การออกแบบผิวทาง Ebook

฿198.00 ฿140.00

Tags: การออกแบบผิวทาง, ebook, bookcaze, กวี หวังนิเวศน์กุล, se-ed

line