การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ
  • ฿220.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์, ดร. อธิวัฒน์ กาญจนวณิชย์กุล, ดร. วนิดา วาดีเจริญ
  • ISBN : 9786160818167
  • Language : thai
  • Number of Pages : 292
  • File Size : 7.78 MB

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ ครอบคลุมประเด็นสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศขององค์กร โดยได้หยิบยกกรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเข้ามาประกอบไว้ เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางในภาคปฏิบัติ ผู้เขียน รศ.ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์, ดร. อธิวัฒน์ กาญจนวณิชย์กุล, ดร. วนิดา วาดีเจริญ "การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ" เล่มนี้ ครอบคลุมประเด็นสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศขององค์กร โดยได้หยิบยกกรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาประกอบไว้เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางในภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ในการบริหารงานบุคคล ได้แก่ แบบฟอร์มการจ้างงาน การบรรจุแต่งตั้ง การเลิกจ้าง และการลาออก ซึ่งสามารถนำไปเป็นตัวอย่างประยุกต์ใช้ภายในองค์กร โดยคณะผู้เขียนมีความประสงค์ว่า หนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นตำราประกอบการสอนให้แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคปฏิบัติให้แก่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ และผู้บริหารองค์กรทั่วไป สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรในอนาคต สารบัญ บทที่ 1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศขององค์กร บทที่ 2 การวิเคราะห์งาน บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 4 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร บทที่ 5 การบรรจุแต่งตั้ง บทที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรม บทที่ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน บทที่ 8 การบริหารค่าตอบแทน บทที่ 9 การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ บทที่ 10 วินัยและการดำเนินการทางวินัย บทที่ 11 แรงงานสัมพันธ์ บทที่ 12 กฎหมายแรงงาน บทที่ 13 สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน บทที่ 14 บทบาทและหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

Write a review

Please login or register to review
Related Products
A-Z เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ Ebook

฿170.00 ฿119.00

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001) Ebook

฿175.00 ฿139.00

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ Ebook

฿220.00 ฿220.00

มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รหัสวิชา 3000-1503) Ebook

฿180.00 ฿129.00

Tags: การบริหารคน, Human Resources, Management, ebook, bookcaze, se-ed

line