ความแข็งแรงของวัสดุ
  • ฿220.00
  • ฿159.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
  • ISBN : 9786160827732
  • Language : thai
  • Number of Pages : 263
  • File Size : 33.99 MB

ความแข็งแรงของวัสดุ ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเหมาะสำหรับผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ผู้เขียน ผศ. ธรรม์ณชาติ วันแต่ง "ความแข็งแรงของวัสดุ" เล่มนี้ ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และรายวิชา กลศาสตร์ของวัสดุ ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต เนื้อหายังครอบคลุมรายวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมอีกด้วย และเหมาะสำหรับผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ โดยเนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้อ่านเกิดความรู้และมีทักษะการคำนวณเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนโครงสร้างต่างๆ ตลอดจนการประยุกต์ความรู้เพื่อใช้งานได้จริง สารบัญ บทที่ 1 ความเค้น บทที่ 2 ความเครียด บทที่ 3 กฎของฮุก ทฤษฎีพลังงานความเครียด และความเค้นเข้มข้น บทที่ 4 ความเค้นความเครียดเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงและความเค้นในวัสดุที่ทำการต่อกัน บทที่ 5 การบิดของเพลาและความเค้นภายในผนังบาง บทที่ 6 แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดบนคาน บทที่ 7 การโก่งตัวของคานและความเค้นเฉือนในคาน บทที่ 8 การรวมความเค้น การออกแบบคานและเพลา บทที่ 9 พฤติกรรมของวัสดุ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ความแข็งแรงของวัสดุ Ebook

฿220.00 ฿159.00

วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง Ebook

฿195.00 ฿140.00

Tags: ความแข็งแรงของวัสดุ, ebook, bookcaze, se-ed, ธรรม์ณชาติ วันแต่ง, พฤติกรรมของวัสดุ

line