การบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์ (รหัสวิชา 4101-2001)
  • ฿290.00
  • ฿209.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
  • ISBN : 9786160832682
  • Language : thai
  • Number of Pages : 345
  • File Size : 4.43 MB

"การบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์ (รหัสวิชา 4101-2001)" เรียบเรียงขึ้นตรงตามคำอธิบายรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) พุทธศักราช 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเนื้อหา 8 บท ประกอบการประเมินโครงการ การบริหารงานพัสดุ เทคนิคการจัดซื้อ และพัสดุคงคลัง หลักการจัดการผลิตความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การควบคุมอันตรายจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งการป้องกันภัยส่วนบุคคล กฎหมายเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมมีบทสรุป เอกสารอ้างอิง และกิจกรรมท้ายบท ให้ได้ทบทวนและต่อยอดความรู้ที่ได้ศึกษา สารบัญ บทที่ 1 องค์กร บทที่ 2 การจัดการบุคลากร การวางแผน และการควบคุมในงานอุตสากหรรม บทที่ 3 การบริหารโครงการ บทที่ 4 การประเมินโครงการ บทที่ 5 การบริหารงานพัสดุ เทคนิคการจัดซื้อ และพัสดุคงคลัง บทที่ 6 หลักการจัดการผลิต บทที่ 7 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การควบคุมอันตรายจากการปฏิบัติงาน การป้องกันภัยและแก้ไขอุบัติเหตุในการผลิต บทที่ 8 การป้องกันภัยส่วนบุคคลและกฎหมายเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ Ebook

฿195.00 ฿135.00

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม Ebook

฿195.00 ฿139.00

Tags: การบริหารอุตสาหกรรมยานยนต์, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14