การเขียนแบบไฟฟ้า
  • ฿250.00
  • ฿175.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ. ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช, ผศ. ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
  • ISBN : 9786160823444
  • Language : thai
  • Number of Pages : 449
  • File Size : 7.22 MB

การเขียนแบบไฟฟ้า เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ผู้เขียน รศ. ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช, ผศ. ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา "การเขียนแบบไฟฟ้า" เล่มนี้ ได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาวิชาการเขียนแบบไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ และรหัสสีของสายไฟฟ้าใหม่ ตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 อีกทั้งเนื้อหาทั้งหมดก็ได้ทำการแก้ไขเพื่อให้มีความสมบูรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 เพื่อให้เงื่อนไขเป็นปัจจุบันเช่นกัน ทั้งนี้การจัดเนื้อหาเป็นไปตามลำดับทุกขั้นตอน ทำให้สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย มีภาพประกอบการเขียนแบบไฟฟ้าเป็นตัวอย่างชัดเจน จึงเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับเป็นหนังสือประกอบการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างไฟฟ้า ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนเหมาะสำหรับเป็นหนังสืออ้างอิง สำหรับประชาชนหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านการเขียนแบบไฟฟ้าได้เป็นอย่างดียิ่ง สารบัญ บทที่ 1 การเขียนแบบเบื้องต้น บทที่ 2 พื้นฐานการคำนวณ บทที่ 3 ชนิดของแบบไฟฟ้า บทที่ 4 ไดอะแกรมเส้นเดียว บทที่ 5 ไดอะแกรมแผนผังการเดินสาย บทที่ 6 ไดอะแกรมการเดินสายและการต่อสาย บทที่ 7 แสงสว่างและเต้ารับไฟฟ้า บทที่ 8 ไฟฟ้ากำลัง บทที่ 9 การต่อลงดิน บทที่ 10 การจัดเรียงแบบไฟฟ้า บทที่ 11 ระบบจำหน่ายไฟฟ้า

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เขียนแบบเทคนิค (Technical Drawing) รหัสวิชา 3100-0002 Ebook

฿250.00 ฿179.00

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 Ebook

฿190.00 ฿139.00

การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า Ebook

฿220.00 ฿160.00

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง Ebook

฿185.00 ฿130.00

ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น Ebook

฿180.00 ฿130.00

Tags: วงจรไฟฟ้า, ไฟฟ้า, คู่มือเรียน, อาชีวศึกษา, se-ed, bookcaze, ebook, การเขียนแบบไฟฟ้า, รศ. ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช, ผศ. ธนะพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14