โลหะวิทยาเบื้องต้น
  • ฿195.00
  • ฿140.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สุรสิทธิ์ แก้วพระอินทร์
  • ISBN : 9786160800643
  • Language : thai
  • Number of Pages : 313
  • File Size : 22.39 MB

โลหะวิทยาเบื้องต้น ตรงตามหลักสูตรของอาชีวศึกษา เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และผู้สนใจทั่วไป ผู้เขียน สุรสิทธิ์ แก้วพระอินทร์ นำเสนอความรู้เกี่ยวกับโลหะวิทยาเบื้องต้น ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ตั้งแต่ เรื่องราวเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆ และโลหะวิทยาในงานเชื่อม การอบชุบโลหะด้วยความร้อน โครงสร้างมาตรฐานของเหล็กกล้าคาร์บอนทุกชนิด แผนภูมิโครงสร้างเหล็กคาร์บอน พร้อมทั้งคำอธิบายศัพท์ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการใช้งานทางด้านโลหะวิทยา ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี สารบัญ บทที่ 1 โลหะวิทยาเบื้องต้น บทที่ 2 คุณสมบัติของวัสดุ บทที่ 3 กรรมวิธีการผลิตเหล็กชนิดต่างๆ บทที่ 4 การปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกล้าด้วยความร้อน บทที่ 5 การศึกษาโครงสร้างจุลภาคเนื้อโลหะ บทที่ 6 การทดสอบความแข็ง คำนิยม หนังสือ โลหะวิทยาเบื้องต้น เล่มนี้ เกิดจากปณิธาน ความวิริยะอุตสาหะ และการเสียสละของอาจารย์สุรสิทธิ์ แก้วพระอินทร์ ที่กรุณาแต่งและเรียบเรียงขึ้น ในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทางด้านโลหะวิทยา อีกทั้งเหมาะสมที่จะใช้เป็นหนังสือเรียน หรือแบบเรียนสำหรับการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. ได้เป็นอย่างดียิ่ง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทั้งหลายจะได้ประโยชน์และความรู้จากเนื้อหาที่มีคุณค่าเหล่านี้ นำไปสู่การเพิ่มพูนและต่อยอดระบองค์ความรู้ทางด้นโลหะวิทยาให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป --ผศ.ดร. สุขเกษม กังวานตระกูล-- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Write a review

Please login or register to review
Related Products
พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ Ebook

฿180.00 ฿129.00

โลหะวิทยา รหัสวิชา310-0111 Ebook

฿185.00 ฿129.00

Tags: อาชีวศึกษา, โลหะ, โลหะวิทยา, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14