การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
  • ฿150.00
  • ฿109.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
  • ISBN : 9786160813926
  • Language : thai
  • Number of Pages : 201
  • File Size : 6.85 MB

เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ผู้เขียน รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ "การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น" ตรงตามหลักสูตรประกาศยบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เนื้อหาประกอบด้วย ลักษณะของกิจการผลิตเปรียบเทียบกับกิจการซื้อขายสินค้า องค์ประกอบต้นทุนการผลิต การรับจ่ายวัตถุดิบ การบันทึกรายการเกี่ยวกับแรงงาน ชั่วโมงการทำงาน อัตราค่าแรงงาน ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย รายการหักต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการผลิต การบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบตามวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด และวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง ต้นทุนการผลิต การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ กระดาษทำการ รายการปรับปรุง ปิดบัญชี และการจัดทำงบต้นทุนผลิต ครบถ้วนตามคำอธิบายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย และแบบฝึกหัดสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ สารบัญ บทที่ 1 ลักษณะของกิจการผลิตกับกิจการซื้อขายสินค้า บทที่ 2 การรับจ่ายวัตถุดิบและการบันทึกรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ บทที่ 3 การบันทึกรายการเกี่ยวกับค่าแรงงาน บทที่ 4 การบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต บทที่ 5 การบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องและแบบสิ้นงวด บทที่ 6 วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือและต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ บทที่ 7 การปรับปรุง การปิดบัญชีและกระดาษทำการเพื่อการจัดทำงบต้นทุนผลิต

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Small Business Management Ebook

฿250.00 ฿179.00

การวิจัยดำเนินงาน Ebook

฿250.00 ฿179.00

บัญชีเบื้องต้น 1 Ebook

฿150.00 ฿110.00

Tags: การบัญชี, การจัดทำบัญชี, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14