ความปลอดภัยในงานอาชีพ
  • ฿150.00
  • ฿101.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160813995
  • Language : thai
  • Number of Pages : 190
  • File Size : 30.08 MB

ความปลอดภัยในงานอาชีพ มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานต่างๆ ของช่างเครื่องกล สภาพแวดล้อมในการทำงาน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สัญลักษณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และกฎหมายความปลอดภัย ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล นำเสนอเนื้อหาด้านความปลอดภัยในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นหลักปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้ว ซึ่งความสำคัญของความปลอดภัยสามารถแบ่งออกได้ 3 เหตุผลหลัก คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย และด้านคุณธรรม ซึ่งทุกองค์กรมีหน้าที่ในการดูแล เพื่อให้แน่ใจว่าคนงานและบุคลากรทุกๆ คนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการทำงาน ยังคงปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา เพราะเมื่อคนงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในที่ทำงาน จะทำให้คนงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถช่วยลดการสูญเสียผลการผลิต และลดการเสียหายของเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนงาน และเกิดความรักในองค์กรที่ตนทำงาน เนื้อหาวิชาความปลอดภัยในงานอาชีพ รหัส 2001 – 1007 เป็นวิชาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหลักความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ สาขาเครื่องกล เช่น เครื่องต้นกำลัง เครื่องจักรกล เครื่องมือกล ปั้นจั่น หม้อไอน้ำ การเคลื่อนย้ายวัสดุด้วยมือ ระบบไฟฟ้า และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น สารบัญ บทที่ 1 วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering) บทที่ 2 สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment) บทที่ 3 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment (PPE)) บทที่ 4 สัญลักษณ์ความปลอดภัย (Safety Symbols) บทที่ 5 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร (Safety in Working with Machinery) บทที่ 6 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือกล (Safety in Working with Machine Tool) บทที่ 7 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (Safety in Working with Cranes) บทที่ 8 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ (Safety in Working with Boilers) บทที่ 9 ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายด้วยมือ (Safety in Manual Handling) บทที่ 10 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า (Safety in Electrical) บทที่ 11 กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การวิจัยดำเนินงาน Ebook

฿250.00 ฿179.00

การจัดการไอซีที-โทรคมนาคม : ICT-Telecom Management Ebook

฿280.00

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1001) มีแผน+เฉลย Ebook

฿96.00 ฿96.00

Tags: ความปลอดภัย, อาชีวศึกษา, อาชีวอนามัย, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14