การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต รหัสวิชา 3000-0101
  • ฿220.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
  • ISBN : 9786160818150
  • Language : thai
  • Number of Pages : 307
  • File Size : 5.69 MB

"การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพแลเพิ่มผลผลิต รหัสวิชา 3000-0101" เล่มนี้ เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหากภายในประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ความรู้เบื้อง มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 9001 : 2008 ข้อกำหนดด้านการจัดทำเอกสาร คู่มือคุณภาพ หลักการเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ เทคนิคการปรับปรุงผลิตภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อการวางแผนและพัฒนางาน พร้อมทั้งมีใบมอบหมายงานและแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจและการนำไปใช้ สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคุณภาพ บทที่ 2 มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และ ISO 9001 : 2008 บทที่ 3 ข้อกำหนดด้านการจัดทำเอกสาร บทที่ 4 คู่มือคุณภาพ บทที่ 5 หลักการเพิ่มผลผลิตหรือผลิตภาพ บทที่ 6 เทคนิคการปรับปรุงผลิตภาพ บทที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต บทที่ 8 การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อการวางแผนและพัฒนางาน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คู่มือประยุกต์ใช้ระบบการบริหารผลงานด้วยแนวคิดแบบ OKRs Ebook

฿150.00 ฿129.00

ระบบนิวแมติกส์และรวมวงจร Ebook

฿220.00

Tags: การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต รหัสวิชา 3000-0101, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14