คัมภีร์การใช้งาน ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatics System)
  • ฿320.00
  • ฿229.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. เดชฤทธิ์ มณีธรรม
  • ISBN : 9786160825943
  • Language : thai
  • Number of Pages : 419
  • File Size : 20.77 MB

"ระบบนิวแมติกส์" ถูกนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อให้สะดวกในการทำงาน การออกแบบวงจร และควบคุมง่าย โดยเนื้อหาจะเริ่มต้นอธิบายเกี่ยวกับระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยลม ระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า ระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ และระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงเรื่องวาล์วและอุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์ และชุดเครื่องมือประเภทต่างๆ ที่ใช้กับระบบนิวแมติกส์ เหมาะสำหรับนักศึกษาได้ใช้เรียนและค้นคว้าเพิ่มเติม รวมทั้งช่างซ่อมบำรุง วิศวกรโรงงาน ตลอดจนผู้ที่สนใจงานระบบนิวแมติกส์สมัยใหม่ สารบัญ บทที่ 1 ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatic System) บทที่ 2 ระบบลมอัดในระบบนิวแมติกส์ (Compressed Air in Pneumatic System) บทที่ 3 อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์ (Working Element in pneumatic System) บทที่ 4 วาล์วและอุปกรณ์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์ (Valve and Element Control in Pneumatic System) บทที่ 5 วงจรนิวแมติกส์ (Pneumatic Circuit) บทที่ 6 วงจรนิวแมติกส์ควบคุมการทำงานแบบต่อเนื่อง (Sequence Control) บทที่ 7 ส่วนประกอบระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า (Element in Electro Pneumatic System) บทที่ 8 วงจรนิวแมติกส์ไฟฟ้า (Electro Pneumatic Circuit) บทที่ 9 โปรแกรมเมเบิล ลอจิก คอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller) บทที่ 10 PLC และการประยุกต์ใช้งานในงานอุตสาหกรรม (PLC and Application in Industrial) บทที่ 11 การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมในระบบนิวแมติกส์ (Microcontroller Control in Pneumatic System)

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 3100-0003) Ebook

฿250.00 ฿229.00

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ Ebook

฿230.00 ฿169.00

Tags: คัมภีร์การใช้งาน ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatics System), ebook, bookcaze, se-ed, ควบคุมด้วยไฟฟ้า

line