การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • ฿300.00
  • ฿279.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อนุศักดิ์ ฉิ่มไพศาล
  • ISBN : 9786160834136
  • Language : thai
  • Number of Pages : 383
  • File Size : 5.86 MB

การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเล่มนี้เรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน อนุศักดิ์ ฉิ่มไพศาล การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industrial Management) รหัสวิชา 4105-2007 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามคำอธิบายรายวิชา และสมรรถนะรายวิชาหลักสูตรปริญญาตรี พุทธศักราช 2557 โดยมีเนื้อหา 9 บท ประกอบด้วย องค์กร การจัดการบุคลากร การบริหารจัดการธุรกิจ การวางแผนและการควบคุมในงานอุตสาหกรรม การบริหารโครงการ การประเมินโครงการ การบริหารงานพัสดุ หลักการจัดการผลิต ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การควบคุมอันตรายจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งการป้องกันภัยส่วนบุคคลและกฎหมายเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เป็นต้น อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ สารบัญ บทที่ 1 การจัดการบุคลากร การวางแผน และการควบคุมในงานอุตสาหกรรม บทที่ 2 การบริหารจัดการะุรกิจและการตลาด บทที่ 3 การบริหารโครงการ บทที่ 4 การประเมินโครงการ บทที่ 5 การบริหารงานพัสดุ เทคนิคการจัดซื้อ และพัสดุคงคลัง บทที่ 6 หลักการจัดการผลิต บทที่ 7 ความปลอดภัยในงานอุตสหกรรม การควบคุมอัตรายจากการปฏิบัติงาน การป้องกันภัยและแก้ไขอุบัติเหตุในการผลิต บทที่ 8 การป้องกันภัยส่วนบุคคลและกฏหมายเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กลศาสตร์โครงสร้าง (รหัสวิชา 2121-2011) Ebook

฿93.00 ฿93.00

คัมภีร์การใช้งาน ระบบไฮดรอลิกส์ : Hydraulics System Ebook

฿300.00 ฿219.00

Tags: การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ebook, bookcaze, se-ed, อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรม

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14