การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับการวางแผนด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์
  • ฿295.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์
  • ISBN : 9786160839629
  • Language : thai
  • Number of Pages : 234
  • File Size : 17.24 MB

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับการวางแผนด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ เล่มนี้ ประกอบไปด้วยแนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยากรณ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเบื้องต้น วิธีการพยากรณ์ทางสถิติ วิธีการพยากรณ์การเรียนรู้ของเครื่องจักรแบบมีผู้สอน และกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้อนุกรมเวลาสำหรับช่วยในการวางแผนด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ โดยเน้นการการอธิบายวิธีการได้มาของผลการพยากรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบการอธิบายทีละขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจง่ายขึ้นและมีความเข้าใจพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการต่างๆ นอกจากนี้เนื้อหายังมีการประยุกต์ใช้โปรแกรม R เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งาน และได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการพยากรณ์จากทั่วโลก รวมทั้งยังได้รับการยอมรับและนิยมนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยที่ได้เผยแพร่ในวารสารวิชาการต่างๆ เหมาะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ สารบัญ บทที่ 1แนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยากรณ์ บทที่ 2การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเบื้องต้น บทที่ 3วิธีการปรับเรียบแบบเอกซ์โพเนนเชียล บทที่ 4วิธีการพยากรณ์ ARIMA บทที่ 5วิธีการพยากรณ์โครงข่ายประสาทเทียม บทที่ 6กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้วิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลา ข้อมูลเพิ่มเติม หนังสือ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับการวางแผนด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ เล่มนี้ ประกอบไปด้วยแนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยากรณ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเบื้องต้น วิธีการพยากรณ์ทางสถิติ วิธีการพยากรณ์การเรียนรู้ของเครื่องจักรแบบมีผู้สอน และกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้อนุกรมเวลาสำหรับช่วยในการวางแผนด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ โดยเน้นการการอธิบายวิธีการได้มาของผลการพยากรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบการอธิบายทีละขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจง่ายขึ้นและมีความเข้าใจพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการต่างๆ นอกจากนี้เนื้อหายังมีการประยุกต์ใช้โปรแกรม R เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งาน และได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการพยากรณ์จากทั่วโลก รวมทั้งยังได้รับการยอมรับและนิยมนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยที่ได้เผยแพร่ในวารสารวิชาการต่างๆ เหมาะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ หนังสือ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับการวางแผนด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ เล่มนี้ ประกอบไปด้วยแนวความคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยากรณ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเบื้องต้น วิธีการพยากรณ์ทางสถิติ วิธีการพยากรณ์ของการเรียนรู้ของเครื่องจักรแบบมีผู้สอน และกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้อนุกรมเวลา สำหรับช่วยในการวางแผนด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ โดยเน้นการอธิบายวิธีการได้มาของผลการพยากรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบการอธิบายทีลีะขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และมีความเข้าใจพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยวิธีการต่างๆ นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ได้ประยุกต์ใช้โปรแกรม R เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งานและ ได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านการพยากรณ์จากทั่วโลก รวมทั้งยังได้รับการยอมรับและนิยมประยุกต์ใช้ในงานวิจัยที่ได้เผยแพร่ในวารสารวิชาการต่างๆ จึงมีความน่าสนใจในการประยุกต์ใช้โปรแกรม R เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้โปรแกรม R เพื่อพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ ที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากยิ่งขึ้นสำหรับการทำวิจัยในระดับที่ลึกซึ้งต่อไป สำหรับการประยุกต์ใช้ ผู้ขียนได้สอดแทรกผลงานวิจัยที่ได้ประยุกต์ใช้ตัวแบบพยากรณ์ต่างๆ ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ตัวแบบพยากรณ์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่อไป ผู้เขียนขอกราบขอบพระคณุ ผู้เขียนหนังสือตำรา บทความ และงานวิจัยทุกท่าน ทีผู้เขียนได้นำมาศึกษาและนำแนวคิดมาประกอบการเขียนหนังสือทั้งที่อ้างอิงและไม่ได้อ้างอิง ณ โอกาสนี้ และขอกราบขอบพระคุณ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้เขียน รวมทั้งบุพการีและครอบครัวของผู้เขียนที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา สุดท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนขอมอบแด่บุพการีและครูอาจารย์ทุกท่าน ผู้มีพระคุณต่อผู้เขียนอย่างยิ่งที่ได้วางพื้นฐานการศึกษาให้กับผู้เขียน ผศ.ดร. ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

Write a review

Please login or register to review

Tags: การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับการวางแผนด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์, ebook, bookcaze, se-ed

line
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/bitnami/apache2/htdocs/se_ed_bookcaze_com/system/library/log.php on line 14