เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน
  • ฿195.00
  • ฿179.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ศยามน อินสะอาด
  • ISBN : 9786160833580
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 185
  • File Size : 16.06 MB

เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน ประกอบด้วยมุมมองและประสบการณ์ในการทำงานด้านอีเลิร์นนิงของผู้เขียน โดยนำเสนอมุมมองเคล็ดลับเทคนิคง่ายๆ ที่จะพัฒนาอีเลิร์นนิงได้ทั้งระบบ ในด้านการออกแบบ การผลิต การเผยแพร่ การนำไปใช้ และการประเมินผล ชี้ให้เห็นกลวิธีการนำอีเลิร์นนิงไปจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แบบผสมผสาน และนำเสนอการพัฒนาอีเลิร์นนิงไปสู่เรื่องของขนาดข้อมูล Big Data ที่จะช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียน วิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนมาปรับเหมาะกับกลยุทธ์การสอนให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคน ผู้อ่านสามารถนำความรู้ไปพัฒนาอีเลิร์นนิงให้ประสบความสำเร็จ ประยุกต์ต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนในยุค 4.0 ได้จริง สารบัญ Chapter 01 : รู้จัก Big Data อนาคตของอีเลิร์นนิง Chapter 02 : เคล็ดลับอีเลิร์นนิงเพื่อการสอนและการเรียนรู้ Chapter 03 : เคล็ดลับการออกแบบระบบการสอนอีเลิร์นนิง Chapter 04 : เคล็ดลับการสร้างเนื้อหาอีเลิร์นนิง Chapter 05 : เคล็ดลับการออกแบบอีเลิร์นนิง Chapter 06 : เคล็ดลับการสร้างสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิง Chapter 07 : เคล็ดลับเครื่องมือสำหรับอีเลิร์นนิง Chapter 08 : เคล็ดลับของผู้เรียน Chapter 09 : เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญด้านอีเลิร์นนิง Chapter 10 : เคล็ดลับกิจกรรมการสอนด้วยอีเลิร์นนิง ฯลฯ คำนิยม สิ่งที่ชัดเจนในการทำงานที่สูงไปในอีกระดับ คือนวัตกรรมการประยุกต์หรือเรียกได้ว่าเป็นศิลปะของการนำมาใช้คือ เทคนิคหรือเคล็ดลับ หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมเชิงประจักษ์จริง ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมมาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน และต่างประเทศ ผสานกับแนวคิดทางทฤษฎีที่ชัดเจน ไม่ว่าเทคโนโลยีด้าน e-Learning จะเปลี่ยนไปอย่างไร แต่ทฤษฎีและหลักการ ยังเป็นแนวทางในการทำงานที่ลดข้อผิดพลาดลง และเคล็ดลับที่รวบรวมมานี้ จึงเป็นเสมือนการเสริมพลังในการขับเคลื่อน e-Learning ให้ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว -- รศ.ดร.สุรพล บุญลือ -- อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และประธานกลุ่ม CEIT Network AECT Thailand หนังสือเล่มนี้ ผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิงอยากเห็นและอยากได้มาไว้ครอบครองแน่นอน เพราะไม่เคยมีหนังสือที่เป็นเคล็ดลับต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านอีเลิร์นนิงของวงการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการเรียนรู้ที่ได้จากผู้มีประสบการณ์ จะทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกและหลาย ๆ มิติ ที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ พัฒนา และการนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ ดังคำกล่าวว่า เรียนรู้จากผู้ประสบผลสำเร็จ ย่อมสำเร็จเช่นกัน -- ดร.อภิชาติ อนุกูลเวช -- แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เจ้าของเพจ MoodleThailand ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน e-Learning ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เรียนรู้จากคำศัพท์บัญชี Ebook

฿180.00 ฿125.00

เคล็ดลับการออกแบบ e-Learning สำหรับนักออกแบบและผู้สอน Ebook

฿195.00 ฿179.00

Tags: การเรียน, การสอน, คอมพิวเตอร์, ช่วยสอน, สื่อการเรียนการสอน, คอมพิวเตอร์กราฟิก, โปรแกรม, สร้างสื่อ, บทเรียน, ebook, bookcaze, se-ed

line