การบัญชีเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1002)
  • ฿73.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : จิตินันท์ วงศ์นาวี
  • ISBN : 9786160825790
  • Language : thai
  • Number of Pages : 242
  • File Size : 9.15 MB

การบัญชีเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1002) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน จิตินันท์ วงศ์นาวี "การบัญชีเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1002)" มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประกอบด้วย 8 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี รายการค้าและการวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การบันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภททั่วไปและงบทดลอง สมุดเงินสด 2 ช่อง รายการปรับปรุงบัญชี กระดาษทำการและงบการเงิน การปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี โดยในเล่มอธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี บทที่ 2 รายการค้าและการวิเคราะห์รายการค้า บทที่ 3 การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป บทที่ 4 การบันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภททั่วไปและงบทดลอง บทที่ 5 สมุดเงินสด 2 ช่อง บทที่ 6 รายการปรับปรุงบัญชี บทที่ 7 กระดาษทำการและงบการเงิน บทที่ 8 การปิดบัญชีและงบทดลองหลังปิดบัญชี

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เรียนรู้จากคำศัพท์บัญชี Ebook

฿180.00 ฿125.00

การบัญชีเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1002) Ebook

฿73.00 ฿73.00

การบัญชีเบื้องต้น 2 Ebook

฿175.00 ฿175.00

Tags: การบัญชี, การจัดทำบัญชี, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, ebook, bookcaze, se-ed

line