การบัญชีเบื้องต้น 2
  • ฿175.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
  • ISBN : 9786160817757
  • Language : thai
  • Number of Pages : 233
  • File Size : 10.89 MB

การบัญชีเบื้องต้น 2 เนื้อหาในแต่ละส่วนของหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา และคำอธิบายรายวิชา โดยในแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ประกอบธุรกิจ ผู้เขียน รศ. เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ การบัญชีเบื้องต้น 2 ประกอบด้วยหลักปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการซื้อขายสินค้า โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของสินค้า การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท รายการปรับปรุงและปิดบัยชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี กระดาษทำการชนิด 8 ช่อง งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองหลังปิดบัญชี และการสรุปวงจรบัญชี โดยแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้า เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ฝึกฝนทักษะงานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม สารบัญ บทที่ 1 กิจการซื้อขายสินค้า บทที่ 2 การบันทึกรายการซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการที่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บทที่ 3 การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าสำหรับกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บทที่ 4 รายการปรับปรุง บทที่ 5 การตีราคาสินค้าคงเหลือและการปิดบัญชี บทที่ 6 กระดาษทำการ งบการเงิน และสรุปวงจรบัญชี

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบัญชีห้างหุ้นส่วน Ebook

฿160.00 ฿119.00

วางแผนการเงินและชีวิตให้รวย (วิชาที่ไม่มีสอนในโรงเรียน) Ebook

฿99.00 ฿70.00

การบัญชีเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1002) Ebook

฿73.00 ฿73.00

การบัญชีเบื้องต้น 2 Ebook

฿175.00 ฿175.00

การบัญชีเพื่อการจัดการ Ebook

฿185.00 ฿110.50

การบัญชีชั้นสูง 1 Ebook

฿185.00 ฿130.00

Tags: SE-ED, Textbook, Basic Accounting, การบัญชีเบื้องต้น 2, ebook, bookcaze

line