การบัญชีเพื่อการจัดการ
  • ฿185.00
  • ฿110.50

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ. เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
  • ISBN : 9786160803279
  • Language : thai
  • Number of Pages : 371
  • File Size : 2.57 MB

การบัญชีเพื่อการจัดการ ศึกษาและใช้ประโยชน์ทางการเงิน ผู้เขียน ผศ. เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การบัญชีเพื่อการจัดการ" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้เบื้องต้นของการบัญชีเพื่อการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและการประยุกต์ใช้ต้นทุน การจัดทำงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน การศึกษาพฤติกรรมของต้นทุน และการศึกษาระบบบัญชีต้นทุนทางตรงกับต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณเพื่อวางแผนกำไรในอนาคต การปันส่วนต้นทุนด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม การจัดทำงบกระแสเงินสด การจัดทำงบประมาณ ตลอดจนการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อตัดสินลงทุน เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ และบุคคลที่สนใจการบัญชีเพื่อการจัดการโดยทั่วไป เนื้อหาครอบคลุมตรงตามหลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สารบัญ บทที่ 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ บทที่ 2 งบการเงินและการวิเคราะห์ บทที่ 3 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุนและการประยุกต์ บทที่ 4 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ บทที่ 5 ต้นทุนฐานกิจกรรม บทที่ 6 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร บทที่ 7 งบกระแสเงินสด บทที่ 8 งบประมาณ บทที่ 9 ต้นทุนเพื่อการาติดสินใจ บทที่ 10 งบลงทุน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบัญชีบริหาร Ebook

฿230.00 ฿169.00

บริหารธุรกิจด้วยแนวคิดการบัญชี Ebook

฿165.00 ฿115.00

การบัญชีเบื้องต้น 2 Ebook

฿175.00 ฿175.00

การบัญชีเพื่อการจัดการ Ebook

฿185.00 ฿110.50

การบัญชีบริหาร Ebook

฿190.00 ฿135.00

การบัญชีชั้นสูง 1 Ebook

฿185.00 ฿130.00

Tags: การบัญชี, งบการเงิน, ต้นทุน, งบประมาณ, การบริหารธุรกิจ, ebook, bookcaze, se-ed

line