เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
  • ฿250.00
  • ฿175.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ประเสริฐ เทียนนิมิตร
  • ISBN : 9786160803309
  • Language : thai
  • Number of Pages : 505
  • File Size : 14.28 MB

เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เพื่อให้มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น ผู้เขียน ประเสริฐ เทียนนิมิตร "เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น" เล่มนี้ ได้รวบรวมและอธิบายถึงคุณสมบัติของเชื้อเพลิงนำมันหล่อลื่น และสารหล่อลื่นชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท รวมทั้งกล่าวถึงความสำคัญของสารเพิ่มคุณภาพต่างๆ พร้อมทั้งเหตุผลที่ใช้ เพื่อที่จะได้นำไปประกอบการตัดสินใจต่อการพิจารณาเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังได้รวบรวมตารางและแผนภูมิที่แสดงถึงคุณสมบัติ การเปรียบเทียบและการเปลี่ยนแปลงหน่วยที่ใช้วัดค่าต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการศึกษาในเรื่องของเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นที่ใช้เป็นมาตรฐานตามที่สถาบันต่างๆ รับรอง นอกจากนี้ยังนำเสนอการทดลองต่างๆ ของเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เช่น การหาจุดวาบไฟ การหาความข้นใสของน้ำมันหล่อลื่น การหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิง และการหาค่าความอ่อนแข็งของจาระบี ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในวิชาปฏิบัติงานทดลองเครื่องกลได้อีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 พลังงาน บทที่ 2 เชื้อเพลิงแข็ง บทที่ 3 ปิโตรเลียม บทที่ 4 เชื้อเพลิงก๊าซ บทที่ 5 เชื้อเพลิงเเหลว บทที่ 6 การเผาไหม้ บทที่ 7 การหล่อลื่น บทที่ 8 สารหล่อลื่น บทที่ 9 การปฏิบัติงานทดลอง บทที่10 พลังงานทดแทน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เทคโนโลยีหล่อลื่นตลับลูกปืนด้วยจาระบี Ebook

฿170.00 ฿119.00

งานระบบฉีดเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์ Ebook

฿145.00 ฿100.00

Tags: เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น, ebook, bookcaze, se-ed, ประเสริฐ เทียนนิมิตร

line