การควบคุมคุณภาพ Quality Control
  • ฿275.00
  • ฿190.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ศุภชัย นาทะพันธ์
  • ISBN : 9789742126261
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 385
  • File Size : 6.97 MB

การควบคุมคุณภาพ - ความหมายและมิติของคุณภาพ - การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพ - เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง - แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบหน่วยวัดและหน่วยนับ - กา ผู้เขียน ผศ. ศุภชัย นาทะพันธ์ ในปัจจุบันงานควบคุมและงานการปรับปรุงทางคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า จะต้องอาศัยวิธีการประยุกต์สถิติเพื่อการตัดสินใจต่อปัญหา ไม่ว่าจะเป็นงานทางธุรกิจหรืองานทางอุตสาหกรรม หนังสือเล่มนี้ ให้แนวคิดพื้นฐานทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ โดยอาศัยหลักการประยุกต์สถิติต่อการจัดการคุณภาพ เนื้อหากล่าวถึง ความหมายและมิติของคุณภาพ การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบหน่วยวัดและหน่วยนับ การวิเคราะห์สมรรถภาพกระบวนการผลิตและเครื่องจักร การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ TQM และซิกซ์ซิกม่าเบื้องต้น ความน่าเชื่อถือ และการจัดการคุณภาพเบื้องต้น สารบัญ บทที่ 1 บทนำสู่คุณภาพ นิยามคุณภาพ ความรับผิดชอบในเรื่องคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ บทที่ 2 พื้นฐานของสถิติ นิยามของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องที่สำคัญ การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องที่สำคัญ แบบฝึกหัดบทที่ 2 เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 2 บทที่ 3 เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง ใบตรวจสอบ ฮิสโทแกรม แผนภาพพาเรโต (Pareto Diagram) แผนผังก้างปลา แผนภูมิควบคุม แผนภาพการกระจาย กราฟ แบบฝึกหัดบทที่ 3 เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 3 บทที่ 4 แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบหน่วยวัด แผนภูมิควบคุม แผนภูมิควบคุม แผนภูมิควบคุม แผนภูมิควบคุมแบบผลบวกสะสม แบบฝึกหัดบทที่ 4 เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4 บทที่ 5 แผนภูมิควบคุมสำหรับข้อมูลแบบหน่วยนับ แผนภูมิควบคุม p แผนภูมิควบคุม np แผนภูมิควบคุม c แผนภูมิควบคุม u แบบฝึกหัดบทที่ 5 เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5 บทที่ 6 การวิเคราะห์สมรรถภาพกระบวนการและเครื่องจักร การวิเคราะห์สมรรถภาพของกระบวนการผลิต การวิเคราะห์สมรรถภาพเครื่องจักร การวิเคราะห์ระบบการวัด แบบฝึกหัดบทที่ 6 เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 6 บทที่ 7 การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับโดยวิธีการนับ การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับโดยวิธีการวัดค่า แบบฝึกหัดบทที่ 7 เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 7 บทที่ 8 ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ เทคนิคการเพิ่มค่าความน่าเชื่อถือ การแจกแจงความน่าจะเป็น รูปแบบของความขัดข้อง เส้นโค้ง OC แบบฝึกหัดบทที่ 8 เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 8 บทที่ 9 การจัดการคุณภาพ การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ซิกซ์ซิกม่า แบบฝึกหัดบทที่ 9 เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 9 ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. ดัชนี บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 Ebook

฿250.00 ฿175.00

Tags: การควบคุมคุณภาพ Quality Control, QC, ebook, bookcaze, se-ed

line