นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
  • ฿285.00
  • ฿199.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ภัทร พงศ์กิตติคุณ
  • ISBN : 9786160803262
  • Language : thai
  • Number of Pages : 352
  • File Size : 7.62 MB

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ เหมาะสำหรับประกอบการเรียนการสอนแก่นักศึกษา หรือคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการวัดคุม และวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ผู้เขียน ภัทร พงศ์กิตติคุณ ประกอบการเรียนการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น (2100-1008) ในระดับ ปวช. และวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ (3100-0106) ในระดับปวส. และวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในระดับปริญญาตรี มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยกล่าวถึงการพัฒนาระบบการควบคุมประเภทต่างๆ ในงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยลมอัด ระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า ระบบนิวแมติกส์ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี) ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี) และการบำรุงรักษาระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ อีกทั้งมีใบปฏิบัติงานประกอบการทดลองด้วย สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบนิวแมติกส์ บทที่ 2 อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์และวงจรนิวแมติกส์เบื้องต้น บทที่ 3 วาล์วในระบบนิวแมติกส์และวงจรควบคุมกระบอกสูบ บทที่ 4 การกำหนดรหัสของอุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์และวงจรควบคุมระบบนิวแมติกส์แบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ บทที่ 5 การออกแบบวงจรนิวแมติกส์แบบควบคุมลำดับงานต่อเนื่อง บทที่ 6 วงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบคาสเคดในระบบนิวแมติกส์ บทที่ 7 วงจรแยกสัญญาณควบคุมแบบชิฟต์รีจิสเตอร์ในระบบนิวแมติกส์ บทที่ 8 อุปกรณ์จับยึดด้วยระบบสุญญากาศและอุปกรณ์หยิบจับ บทที่ 9 อุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า บทที่ 10 การออกแบบวงจรนิวแมติกส์ไฟฟ้าแบบต่างๆ ฯลฯ คำนิยม ปัจจุบันระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ถูกนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร หนังสือ นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ที่ใช้ในปัจจุบันให้เป็นระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยผู้เขียนได้เรียบเรียงตลอดจนค้นคว้าและมีการทดลองใช้กับงานจริง เป็นสื่อนวัตกรรมที่มีคุณค่ายิ่งในการจัดการเรียนการสอน -- ดร. ประเวศร์ เดี่ยววานิช -- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ นครศรีธรรมราช

Write a review

Please login or register to review
Related Products
หลักการทำงานและเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน ไฮดรอลิกส์ Ebook

฿110.00 ฿79.00

คัมภีร์การใช้งาน ระบบไฮดรอลิกส์ : Hydraulics System Ebook

฿300.00 ฿219.00

Tags: วิศวกรรม, เครื่องกล, อาชีวศึกษา, ระบบไฮดรอลิก, นิวเมติกส์, ebook, bookcaze, se-ed

line