งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  • ฿250.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
  • ISBN : 9786160818099 (
  • Language : thai
  • Number of Pages : 492
  • File Size : 47.97 MB

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะและ 2 จังหวะ โครงสร้างของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระบบเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบายอากาศ และระบบควบคุมมลภาวะ ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ "งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน" เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ และ 2 จังหวะ โครงสร้างของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระบบเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบระบายอากาศ และระบบความคุมมลภาวะ และในภาคผนวก ยังได้บรรจุเนื้อหาของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแบบ VVTI นอกจากนี้ยังได้บรรจุความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ไว้ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมมีตัวอย่าง และข้อควรจำ รวมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ให้กับผู้เรียน สารบัญ บทที่ 1 ประวัติเครื่องยนต์ บทที่ 2 โครงสร้างและการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน บทที่ 3 ประเภทของเครื่องยนต์ บทที่ 4 โครงสร้างและชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ บทที่ 5 ระบบจุดระเบิด บทที่ 6 ระบบเชื้อเพลิง บทที่ 7 ระบบหล่อลื่นและสารหล่อลื่น บทที่ 8 ระบบระบายความร้อน บทที่ 9 ระบบไอเสีย บทที่ 10 ระบบควบคุมมลภาวะและการกำจัดไอเสียของรถยนต์ บทที่ 11 การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน บทที่ 12 การบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน คำนิยม หนังสือ "งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน" เล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์และเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน จึงเหมาะที่จะใช้เพื่อศึกษาหาความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติได้เป็นอย่างดี เนื่องจากอาจารย์ที่จัดทำหนังสือเล่มนี้มีความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างดีในด้านการสอนวิชาเครื่องยนต์แก๊สโซลีนโดยตรง อีกทั้งยังมีความอุตสาหะที่จะจัดทำหนังสือเล่มนี้ให้เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป -- นายศุภร บุญเนาว์ -- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น Ebook

฿95.00 ฿70.00

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน Ebook

฿250.00

Tags: งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน, ebook, bookcaze, se-ed, GAS, เครื่องยนต์

line