วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม (ปกเทา)
  • ฿160.00
  • ฿119.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160818686
  • Language : thai
  • Number of Pages : 337
  • File Size : 15.26 MB

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับวัสดุช่างอุตสาหกรรม ครอบคลุมหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การกัดกร่อน และการป้องกันวัสดุชนิดต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม รวมถึงเรื่องราวของโลหะ อโลหะ อิทธิพลของธาตุต่างๆ ที่มีต่อโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้า วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุสังเคราะห์ ตลอดจนการตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย สารบัญ บทที่ 1 แร่อุตสาหกรรม บทที่ 2 การถลุงโลหะเหล็ก บทที่ 3 การถลุงโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก บทที่ 4 โลหะเหล็ก บทที่ 5 โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโลหกรรมผง บทที่ 6 สมบัติของวัสดุ บทที่ 7 มาตรฐานโลหะอุตสาหกรรม บทที่ 8 การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน บทที่ 9 เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น บทที่ 10 พลาสติก บทที่ 11 พลังงานไฟฟ้าและวัสดุไฟฟ้า บทที่ 12 วัสดุก่อสร้าง บทที่ 13 วัสดุทั่วไป คำนิยม หนังสือ "วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม" เล่มนี้ นับได้ว่าเป็นหนังสือทางช่างที่ดีและน่าสนใจอีกเล่มหนึ่งที่อาจารย์บุญธรรม ภัทราจารุกุล ผู้เขียนได้ใช้ความพยายามในการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมวิทยาการใหม่ๆ ประกอบเข้ากับความรู้และประสบการณ์จากการทำการสอนวิชาดังกล่าวมาเป็นเวลานาน และได้ผ่านการขัดเกลาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ดังนั้นเนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้จึงค่อนข้างสมบูรณ์ ละเอียด ชัดเจน และครอบคลุมในทุกสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม อ่านแล้วเข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง แม้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางช่างมาก่อนก็ตาม -- ประสิทธิ์ พร้อมมูล -- ผู้ช่วยอธิบดีกรมอาชีวศึกษา อาจารย์ผู้เขียนสามารถรวบรวมเนื้อหาในแต่ละบทแต่ละตอนได้อย่างละเอียด โดยที่หนังสือ "วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม" เล่มนี้ มีจุดเด่นอยู่ที่เนื้อหามีความครบถ้วน ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านวัสดุที่ก้าวหน้าทันสมัย และคิดว่า เมื่อนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจได้อ่านหนังสือ "วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม" เล่มนี้แล้ว จะทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถเลือกใช้วัสดุประเภทต่างๆ ได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ -- พินิจ ศุภวัฒน์ -- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Write a review

Please login or register to review
Related Products
พื้นฐานทางช่าง Ebook

฿220.00 ฿159.00

ความแข็งแรงของวัสดุ (รหัสวิชา 3100-0105) Ebook

฿220.00 ฿159.00

Tags: วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม, ebook, bookcaze, se-ed

line