วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
  • ฿230.00
  • ฿169.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. ชัด อินทะสี
  • ISBN : 9786160818877
  • Language : thai
  • Number of Pages : 561
  • File Size : 18.68 MB

"วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ" เป็นวิชาหลักที่นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์จะต้องศึกษาในหมวดวิชาบังคับ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในงานวิศวกรรมขั้นสูง ประกอบกับเป็นวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากปริมาณต่างๆ ทางไฟฟ้ากระแสสลับเป็นปริมาณทางเวกเตอร์ ดังนั้นผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาประกอบการศึกษา มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ศึกษามีแนวคิดและความเข้าใจถึงพฤติกรรมของวงจรได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น สารบัญ บทที่ 1 เวกเตอร์และจำนวนเชิงซ้อน บทที่ 2 การกำเนิดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับและการวิเคราะห์รูปคลื่น บทที่ 3 ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวเเก็บประจุในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ บทที่ 4 อิมพีแดนซ์และแอดมิตแตนซ์ บทที่ 5 วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ บทที่ 6 วงจรตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ บทที่ 7 วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุ บทที่ 8 การวิเคราะห์วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุแบบผสม บทที่ 9 กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ และการปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์ บทที่ 10 วงจรเรโซแนนซ์ ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง Ebook

฿175.00 ฿129.00

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006) Ebook

฿77.00 ฿77.00

คัมภีร์การใช้งาน ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatics System) Ebook

฿320.00 ฿229.00

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 3100-0003) Ebook

฿250.00 ฿229.00

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ Ebook

฿230.00 ฿160.00

งานไฟฟ้ารถยนต์ Ebook

฿180.00

Tags: วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ, bookcaze, se-ed, ebook, ไฟฟ้า

line