หลักการลงทุน : Principles of Investment
  • ฿200.00
  • ฿139.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
  • ISBN : 9786160821099
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 363
  • File Size : 8.42 MB

หลักการลงทุน : Principles of Investment เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี, ปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป ผู้เขียน ผศ. เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ หลักการลงทุน (Principle Investment) เป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้น โดยมีเนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย หลักและนโยบายการลงทุนเบื้องต้น ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การคำนวณดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ลักษณะของหลักทรัพย์ ลักษณะของหุ้นกู้ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ตลอดจนอธิบายถึงสิทธิในการซื้อขายหุ้น การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทั้งเทคนิคขั้นตอนในการวิเคราะห์บริษัท วิเคราะห์อุตสาหกรรมและวิเคราะห์เศรษฐกิจ เป็นหนังสือซึ่งมีเทคนิคการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ผู้อ่านสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานในชีวิตประจำวันได้จริง เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส., ปริญญาตรี, ปริญญาโท และผู้สนใจทางด้านหลักการและนโยบายในการลงทุน โดยเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรของคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สารบัญ บทที่ 1 หลักการลงทุน บทที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บทที่ 3 การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บทที่ 4 ดัชนีราคา บทที่ 5 การซื้อหุ้นด้วยเงินกู้และการขายหุ้นยืม บทที่ 6 หลักทรัพย์ บทที่ 7 การประเมินมูลค่าหุ้นกู้และพันธบัตร บทที่ 8 สิทธิในการซื้อขายหุ้น บทที่ 9 หลักทรัพย์แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น บทที่ 10 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน บทที่ 11 การบริหารหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดและข้อมูลเพื่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ บทที่ 12 ผลตอบแทนและความเสี่ยง บทที่ 13 ปัจจัยที่กำหนดหลักทรัพย์ลงทุน บทที่ 14 การประเมินหลักทรัพย์ลงทุน บทที่ 15 การสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน คำนิยม รวบรวมเนื้อหาทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย มีคำอธิบายและตัวอย่างมากมาย เป็นประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เริ่มสนใจเรียนเรื่องการลงทุนทางการเงิน หรือนักศึกษาที่กำลังเรียนทางสาขาการเงิน เพราะนอกจากจะมีเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่ายแล้ว ยังมีแบบฝึกหัดสำหรับทดสอบความรู้เป็นอย่างดีอีกด้วย -- รังสรรค์ เลิศในสัตย์ -- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กุญแจอ่านงบการเงินสำหรับนักลงทุนหุ้น Ebook

฿220.00 ฿135.15

ลงทุนหุ้นเงาพันเทาแค่เอื้อม Ebook

฿90.00 ฿65.00

สุดยอดนักลงทุนโลก Ebook

฿320.00 ฿225.00

Tags: หลักการลงทุน, Principles, Investment, ebook, bookcaze, se-ed

line