การขายเบื้องต้น 2 (รหัสวิชา 2200-1005)
  • ฿89.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สมคิด มิมมา
  • ISBN : 9786160822515
  • Language : thai
  • Number of Pages : 241
  • File Size : 9.80 MB

"การขายเบื้องต้น 2" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหามี 9 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการขาย การแสวงหาลูกค้า การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ การเข้าพบ การเสนอขาย การตอบข้อโต้แย้ง การปิดการขาย การติดตามผลและบริการหลังการขาย และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการขาย ซึ่งในแต่ละบทจะมีกิจกรรมระหว่างเรียน ใบงาน และแบบประเมินผลหลังเรียน เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่ได้ศึกษามาด้วย สารบัญ บทการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการขาย บทการเรียนรู้ที่ 2 การแสวงหาลูกค้า บทการเรียนรู้ที่ 3 การเตรียมตัวก่อนเข้าพบ บทการเรียนรู้ที่ 4 การเข้าพบ บทการเรียนรู้ที่ 5 การเสนอขาย บทการเรียนรู้ที่ 6 การตอบข้อโต้แย้ง บทการเรียนรู้ที่ 7 การปิดการขาย บทการเรียนรู้ที่ 8 การติดตามผลและการบริการหลังการขาย บทการเรียนรู้ที่ 9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการขาย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบริหารงานขาย Sales Management Ebook

฿195.00 ฿139.00

การขายเบื้องต้น 2 (รหัสวิชา 2200-1005) Ebook

฿89.00

Tags: การขาย, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, ebook, bookcaze, se-ed

line