ความปลอดภัยในงานอาชีพ (รหัสวิชา 2001-1007)
  • ฿63.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160823499
  • Language : thai
  • Number of Pages : 253
  • File Size : 36.37 MB

ความปลอดภัยในงานอาชีพ (รหัสวิชา 2001-1007) หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล "ความปลอดภัยในงานอาชีพ รหัสวิชา 2001-1007" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศึกราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหลักความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ สาขาต่างๆ และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด ตัวอย่างหลากหลาย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อช่วยทบทวนความรู้ความเข้าใจ สารบัญ บทที่ 1 วิศวกรรมความปลอดภัย บทที่ 2 สภาพแวดล้อมในการทำงาน บทที่ 3 อุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล บทที่ 4 การป้องกันและรังับอัคคีภัย บทที่ 5 โรถอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ บทที่ 6 สัญลักษณ์ความปลอดภัย บทที่ 7 ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายด้วยมือ บทที่ 8 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือกล บทที่ 9 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร บทที่ 10 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น อื่นๆ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ Ebook

฿175.00 ฿175.00

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1001) มีแผน+เฉลย Ebook

฿96.00 ฿96.00

เทคนิคการจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3111-2009) Ebook

฿220.00 ฿159.00

Tags: ความปลอดภัย, อาชีวศึกษา, อาชีวอนามัย, SE-ED, ebook, bookcaze

line