เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)
  • ฿79.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สมชาย เกตุพันธุ์
  • ISBN : 9786160824878
  • Language : thai
  • Number of Pages : 280
  • File Size : 37.77 MB

เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน สมชาย เกตุพันธุ์ "เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเขียนแบบ ลักษณะของเส้น ตัวเลข และตัวอักษร หลักการ่อานและการเขียนภาพสามมิติ การฉายภาพ การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพสามมิติ การสเกตช์ภาพฉาย การอ่านและเขียนภาพฉาย การสร้างรูปทรงเลขาคณิต การเขียนวงรี การเขียนภาพสามมิติ การอ่านและเขียนภาพฉายของชิ้นงานทรงกระบอก การกำหนดขนาดในงานเขียนแบบตามมาตรฐาน การเขียนภาพตัดลักษณะต่าง ๆ มาตราส่วนและสัญลักษณ์เบื้องต้นที่ใช้งานเขียนแบบ ตลอดจนการเขียนภาพช่วยแบบงานเกลียวและการอ่านภาพประกอบ นำเสนอด้วยเนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลายเข้าใจง่าย พร้อมแบบทดสอบท้ายบทสำหรับทบทวนเนื้อหา สารบัญ บทที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ ลักษณะของเส้นตัวเลข และตัวอักษร บทที่ 2 หลักการอ่านและการเขียนภาพสามมิติ การฉายภาพมุมที่ 1 และการฉายภาพมุมที่ 3 บทที่ 3 การเขียนภาพฉายของงานทรงเหลี่ยมตัดทรงรูปทรงต่างๆ บทที่ 4 การเขียนภาพสามมิติของงานทรงเหลี่ยมตัดตรงรูปทรงต่างๆ บทที่ 5 การสเกตซ์ภาพฉาย และภาพสามมิติ บทที่ 6 การอ่านและเขียนภาพฉายและภาพสามมิติของชิ้นงานลักษณะเป็นเส้นลวด บทที่ 7 การอ่านและเขียนภาพฉายและภาพสามมิติของชิ้นงานตัดเฉียงและทรงพีระมิด บทที่ 8 การสร้างรูปทรงเรขาคณิต บทที่ 9 การเขียนวงรีและการเขียนภาพสามมิติ โดยอาศัยหลักการของส่วนโค้งวงรีแบบไอโซเมตริก บทที่ 10 การอ่านและเขียนภาพฉายของชิ้นงานทรงกรวยและทรงกลม ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (Basic Technical Drawing) รหัสวิชา 2100–1001 Ebook

฿150.00 ฿150.00

เขียนแบบเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1301) Ebook

฿70.00 ฿69.00

การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน Ebook

฿180.00 ฿130.00

Tags: คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, การเขียนแบบวิศวกรรม, ebook, bookcaze, se-ed, textbook

line