เทคนิคการจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3111-2009)
  • ฿220.00
  • ฿159.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
  • ISBN : 9786160827817
  • Language : thai
  • Number of Pages : 364
  • File Size : 28.40 MB

เทคนิคการจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3111-2009) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล "เทคนิคการจัดการความปลอดภัย รหัสวิชา 3111-2009" เล่มนี้ ได้เขียนขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา คำอธิบายรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับเทคนิคการจัดการความปลอดภัยภายในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม เหมาะสาหรับนักศึกษา ปวส. และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเทคนิคการจัดการความปลอดภัย นอกจากนี้จะได้เรียนรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในการทำงานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมมาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ไฟฟ้าภาวะแวดล้อม สารเคมี และสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นักการยศาสตร์ (Ergonomics) และผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมแบบฝึกหัด และใบงาน สำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการทำงาน สารบัญ บทที่ 1 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม บทที่ 2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บทที่ 3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของนักการยศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้อง บทที่ 4 การสำรวจเพื่อค้นหาอันตรายโดยอาจใช้เครื่องมือวัดแสงสว่างและวัดระดับเสียง บทที่ 5 การประเมินอันตรายจากการสำรวจที่พบหรืออาจเกิดขึ้น การดำเนินการควบคุมป้องกัน และปรับปรุงด้วยหลักการยศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมความปลอดภัยและเทคนิคไวส์ บทที่ 6 การจัดทำแผนงานและโครงการความปลอดภัยและกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน บทที่ 7 การปรับปรุงสภาพการทำงานด้วยหลักการยศาสตร์ การสำรวจและการประเมินอันตราย การปรับปรุงสภาพการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี และวิศวกรรมความปลอดภัย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ความปลอดภัยในงานอาชีพ (รหัสวิชา 2001-1007) Ebook

฿63.00

Tags: ความปลอดภัย, การก่อสร้าง, การจัดการ, อุตสาหกรรม, SE-ED, Textbook, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, ebook, bookcaze, เทคนิคการจัดการความปลอดภัย

line