มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ (รหัสวิชา 17-4000-1613)
  • ฿195.00
  • ฿139.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. กิจจา บานชื่น
  • ISBN : 9786160829293
  • Language : thai
  • Number of Pages : 269
  • File Size : 13.61 MB

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ (รหัสวิชา 17-4000-1613) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน ดร. กิจจา บานชื่น "มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ" เล่มนี้ มีเนื้อหา 9 บท คือ แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ ทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงานภายในองค์การ การประสานงานและเทคนิคการจูงใจให้คนทำงาน การบริหารความขัดแย้งในองค์การ การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต และการทำงาน หลักธรรมในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาขีพ รวมทั้งกิจกรรมการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมมีสรุปและแบบฝึกหัดท้ายบท เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สารบัญ บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์ บทที่ 2 เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บทที่ 4 การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงานภายในองค์การ บทที่ 5 การประสานงานและเทคนิคการจูงใจให้คนทำงาน บทที่ 6 การบริหารความขัดแย้งในองค์การ บทที่ 7 การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิต และการทำงาน บทที่ 8 หลักธรรมในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาขีพ บทที่ 9 กิจกรรมการส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ทักษะชีวิตและสังคม (รหัสวิชา 2000-1502) Ebook

฿79.00 ฿79.00

มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รหัสวิชา 3000-1503) Ebook

฿180.00 ฿129.00

Tags: คู่มือเรียนอุดมศึกษา, ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, มนุษยสัมพันธ์, ความสัมพันธ์ในองค์กร, ebook, bookcaze, se-ed

line