กลศาสตร์เครื่องกล รหัสวิชา 2101-2007
  • ฿82.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160826971
  • Language : thai
  • Number of Pages : 177
  • File Size : 17.65 MB

เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล "กลศาสตร์" เป็นวิชาหนึ่งในสาขาฟิสิกส์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการกระทำของแรง หนังสือ "กลศาสตร์เครื่องกล รหัสวิชา 2101-2007" เล่มนี้ จึงเป็นการศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องกล โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการของแรง การรวมและแยกแรง โมเมนต์ ความสมดุล จุดศูนย์ถ่วง ความเสียดทาน ความเร็ว ความเร่ง งานและพลังงาน ความเค้นและความเครียด สมบัติของของไหลเบื้องต้น และสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์ เบื้องต้น เพื่อให้สามารถคำนวณเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาโจทย์เกี่ยวกับหลักการกลศาสตร์ในงานเครื่องกล และเข้าใจระบบหน่วยตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นวิชาในระดับชั้น ปวช. ประเภทอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ โดยมีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2556 สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ปริมาณเวกเตอร์ บทที่ 3 ระบบแรง บทที่ 4 โมเมนต์ บทที่ 5 การสมดุลของแรง บทที่ 6 จุดศูนย์ถ่วง บทที่ 7 แรงเสียดทาน บทที่ 8 ความเร็วและความเร่ง บทที่ 9 งานและพลังงาน บทที่ 10 ความเค้นและความเครียด บทที่ 11 สมบัติของของไหลเบื้องต้น บทที่ 12 สมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์เบื้องต้น

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คณิตศาสตร์เครื่องกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20110-2011) มีแผน+เฉลย Ebook

฿95.00

กลศาสตร์เครื่องกล Ebook

฿125.00 ฿89.00

การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1 Ebook

฿350.00 ฿350.00

เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102 Ebook

฿250.00 ฿199.00

Tags: กลศาสตร์เครื่องกล, ebook, bookcaze, se-ed, อุตสหกรรม, อาชีวศึกษา

line