คณิตศาสตร์ช่างโยธา
  • ฿72.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : เอกชัย รัตนโน
  • ISBN : 9786160826933
  • Language : thai
  • Number of Pages : 253
  • File Size : 5.02 MB

คณิตศาสตร์ช่างโยธา เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน เอกชัย รัตนโน เนื้อหาการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่จะนำไปใช้คำนวณงานด้านช่างโยธา มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา คณิตศาสตร์ช่างโยธา รหัสวิชา 2121-2011 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา ซึ่งเนื้อหามีทั้งหมด 8 บท ประกอบด้วย เลขยกกำลังและราก ลอการิทึม ตรีโกณมิติ สมการ ฟังก์ชันและกราฟ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ พื้นที่และปริมาตร สารบัญ บทที่ 1 เลขยกกำลังและราก บทที่ 2 ลอการิทึม บทที่ 3 ตรีโกณมิติ บทที่ 4 สมการ บทที่ 5 ฟังก์ชันและกราฟ บทที่ 6 เมทริกซ์ บทที่ 7 ดีเทอร์มิแนนต์ บทที่ 8 พื้นที่และปริมาตร

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การทดสอบวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา Ebook

฿160.00 ฿120.00

Tags: คณิตศาสตร์ช่างโยธา, ebook, bookcaze, se-ed, อุตสหกรรม, อาชีวศึกษา

line