กรรมวิธีการผลิต (รหัสวิชา 2102-2007)
  • ฿96.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160827015
  • Language : thai
  • Number of Pages : 229
  • File Size : 40.63 MB

กรรมวิธีการผลิต (รหัสวิชา 2102-2007) หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล เนื้อหาเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องมือ ด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ได้แก่ กรรมวิธีการผลิตการหล่อแบบต่าง ๆ กรรมวิธีการผลิตการต่อหรือยึดชิ้นงานเข้าด้วยกันแบบต่าง ๆ กรรมวิธีการผลิตตกแต่งผิวชิ้นงานให้เรียบแบบต่าง ๆ และกรรมวิธีการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน โดยมีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ สารบัญ บทที่ 1 กรรมวิธีการผลิต บทที่ 2 การถลุงโลหะเหล็ก บทที่ 3 การถลุงโลหะไม่ใช่เหล็ก บทที่ 4 กรรมวิธีการผลิตแบบหล่อโลหะ บทที่ 5 กรรมวิธีการผลิตแบบตัดเฉือนโลหะ บทที่ 6 กรรมวิธีการผลิตแบบเปลี่ยนรูป บทที่ 7 กรรมวิธีการต่อหรือยคดชิ้นงานเข้าด้วยกัน บทที่ 8 กรรมวิธีการตกแต่งผิวชิ้นงาน บทที่ 9 แผนภาพผสมดุลและโครงสร้างของระบบผลึก บทที่ 10 การปรับปรุงสมบัติโลหะด้วยความร้อน บทที่ 11 กรรมวิธีผลิตพลาสติก

Write a review

Please login or register to review
Related Products
กรรมวิธีการผลิต Ebook

฿140.00 ฿99.00

การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ Ebook

฿185.00 ฿129.00

Tags: กรรมวิธีการผลิต (รหัสวิชา 2102-2007), ebook, bookcaze, se-ed, textbook

line