การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  • ฿220.00
  • ฿159.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร
  • ISBN : 9786160831128
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 295
  • File Size : 7.70 MB

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องการโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ตัวแบบโครงข่าย การโปรแกรมเชิงพลวัต และอีกมากมาย ผู้เขียน ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาในหลายๆ คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ รวมถึงนักศึกษาหรือผู้สนใจศึกษาด้านวิชาการวิจัยการดำเนินงานในคณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องการโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ตัวแบบโครงข่าย การโปรแกรมเชิงพลวัต การพยากรณ์เชิงปริมาณ ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด ตัวแบบมาร์คอฟ ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย และตัวแบบแถวคอย เป็นต้น หนังสือเล่มนี้ ยังแนะนำการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผลเพื่อหาผลลัพธ์และคำตอบ เนื้อหาทุกบทมีตัวอย่างประกอบพร้อมแบบฝึกหัดให้นักศึกษาหรือผู้สนใจได้ศึกษา จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือวิชาการวิจัยการดำเนินงานได้ต่อไป สารบัญ บทที่ 1 การโปรแกรมเชิงเส้นตรง บทที่ 2 ปัญหาการขนส่ง บทที่ 3 ปัญหาการมอบหมายงาน บทที่ 4 การโปรแกรมเชิงพลวัต บทที่ 5 ตัวแบบโครงข่าย บทที่ 6 การพยากรณ์เชิงปริมาณ บทที่ 7 ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด บทที่ 8 ตัวแบบมาร์คอฟ บทที่ 9 ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย บทที่ 10 ตัวแบบแถวคอย

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การวิเคราะห์ผลกำไร Ebook

฿195.00 ฿135.00

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน Ebook

฿185.00 ฿159.00

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Ebook

฿220.00 ฿159.00

Tags: การวิเคราะห์ข้อมูล, คู่มือเรียนอุดมศึกษา, SE-ED, Textbook, ebook, bookcaze, การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

line