วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows ทุกเวอร์ชัน
  • ฿195.00
  • ฿159.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สุวิชาน มนแพวงศานนท์
  • ISBN : 9745341975
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 244
  • File Size : 7.80 MB

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows SPSS (Statistical Packages for the Social Science) เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ได้รับความนิยมอย่างสูง มีการนำไปใช้ในทุกสาขา เช่น ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ ด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น หนังสือวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows เล่มนี้ ประกอบไปด้วยเนื้อหาต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการใช้งานได้จริง ครอบคลุมทั้ง Parametric และ Nonparametric Statistics มีภาพตัวอย่างแสดงทุกขั้นตอนของการใช้งานจริง อธิบายการแปลความหมายของผลลัพธ์ ตลอดทั้งอธิบายถึงวิธีการจัดการกับผลลัพธ์ที่เข้าใจได้ง่าย การกำหนดรูปแบบผลลัพธ์ด้วย Template, Script นอกจากนี้ยังอธิบายเปรียบเทียบคำสั่งของ SPSS แต่ละรุ่นเพื่อให้สามารถนำไประยุกต์ใช้กับ SPSS ทุกรุ่นได้อีกด้วย จึงเหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัยหรือผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ สารบัญ ก่อนใช้งาน SPSS for Windows บทที่ 1 เริ่มต้นใช้งาน SPSS บทที่ 2 ระบบความช่วยเหลือ บทที่ 3 การเตรียมข้อมูลสำหรับ SPSS บทที่ 4 การคำนวณสถิติพื้นฐาน บทที่ 5 การใช้ Syntax ใน SPSS บทที่ 6 การจัดการกับผลลัพธ์ บทที่ 7 การจัดการและการตรวจสอบลักษณะข้อมูล บทที่ 8 การสร้างกราฟ บทที่ 9 การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ บทที่ 10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร บทที่ 11 การวิเคราะห์การถอถอย บทที่ 12 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากร บทที่ 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว บทที่ 14 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบหลายทางและแบบร่วม บทที่ 15 การทดสอบ Nonparametric Statistics บทที่ 16 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา บทที่ 17 หลักและวิธีการเขียน Script บรรณานุกรม

Write a review

Please login or register to review

Tags: วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows ทุกเวอร์ชัน, ebook, bookcaze, se-ed, SPSS

line