งานเตรียมผิวงานและพ่นสีรถยนต์ 2101-2504
  • ฿230.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
  • ISBN : 9786160842261
  • Language : THAI
  • Number of Pages : 336
  • File Size : 40.30 MB

หนังสือ "งานเตรียมผิวงานและพ่นสีรถยนต์ รหัสวิชา 2101-2504" เล่มนี้ เป็นวิชาเฉพาะสำหรับนักเรียนสาขาวิชางานตัวถังและสีรถยนต์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ เช่น ความปลอดภัย อุปกรณ์และเครื่องมือพ่นสีรถยนต์ การเตรียมผิวงาน การโป๊วสี การติดกระดาษ การผสมสี การพ่นสีพื้น การพ่นสีทับหน้า การแก้ไขปัญหาหลังพ่นสี การขัดเงา และการประเมินราคา โดยมีเนื้อหาทั้งทางภาคทฤษฎีและใบงานการปฏิบัติงาน ซึ่งตรงตามหลักสูตรระดับ ปวช. 2556 ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สาขาช่างอุตสาหกรรม หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ "บทที่ 1 ความปลอดภัย เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานพ่นสีรถยนต์ บทที่ 2 การเตรียมผิวงาน บทที่ 3 การโป๊วสีและขัดสีโป๊ว บทที่ 4 การติดกระดาษ บทที่ 5 การผสมสีและเทียนสี บทที่ 6 การพ่นสีพื้น บทที่ 7 การพ่นสีทับหน้า บทที่ 8 การแก้ปัญหาหลังการพ่นสี บทที่ 9 การขัดเงาสีรถยนต์ บทที่ 10 การประมาณราคาค่าซ่อมสีรถยนต์"

Write a review

Please login or register to review

Tags: รถยนต์, การซ่อมและบำรุงรักษา, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา

line