คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม สอศ. 2103-2009
  • ฿109.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : บุญธรรม ภัทราจารุกุล
  • ISBN : 9786160842919
  • Language : THAI
  • Number of Pages : 220
  • File Size : 14.25 MB

"คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม" นำเสนอการศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณหาเส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร และน้ำหนักของวัสดุชนิดต่างๆ ที่มีรูปทรงทางเรขาคณิตแตกต่างกัน ตลอดจนหาความเร็วรอบ ความเร็วขอบ ความเร็วตัดของคมตัด เช่น ดอกสว่าน ระบบส่งกำลังทางกลแบบต่างๆ เช่น ระบบส่งกำลังโดยตรง ระบบส่งกำลังแบบขั้นความเร็ว และระบบส่งกำลังแบบผันแปร รวมทั้งเครื่องผ่อนแรง ซึ่งได้แก่ คาน ลิ่น รอก ล้อ และเพลา การคำนวณหาความสิ้นเปลืองและการประมาณราคาในงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้นฟลักซ์ ไปจนถึงความสิ้นเปลือง และการประมาณราคาในงานเชื่อมแก๊ส อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงต์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ "บทที่ 1 ระบบหน่วยวัดและความสัมพันธ์ บทที่ 2 วัสดุรูปทรงสามเหลี่ยม บทที่ 3 วัสดุรูปทรงสี่เหลี่ยม บทที่ 4 วัสดุรูปทรงหลายเหลี่ยม บทที่ 5 วัสดุรูปทรงกลมและรูปทรงรี บทที่ 6 ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ และความเร็วตัด บทที่ 7 ระบบส่งกำลังทางกล บทที่ 8 คาน บทที่ 9 ลิ่ม บทที่ 10 ล้อและเพลา ฯลฯ"

Write a review

Please login or register to review

Tags: คณิตศาสตร์, งานช่าง, การเชื่อม, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา

line