งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 3100-0009
  • ฿279.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : อำนาจ ทองแสน
  • ISBN : 9786160843527
  • Language : THAI
  • Number of Pages : 338
  • File Size : 22.96 MB

หนังสือ "งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (รหัสวิชา 3100-0009)" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาแบ่งออกเป็น 7 บทเรียน ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือกล, คมเครื่องมือตัด เครื่องเจียระไนลับคมตัดและงานลับคมตัด, เครื่องเลื่อยกลและงานตัดด้วยเครื่องเลื่อยกล, เครื่องกลึงและงานกลึง, เครื่องกัดและงานกัด, เครื่องเจาะและงานเจาะ และเครื่องไสและงานไส พร้อมทั้งแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และใบสั่งงาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีความสนใจ ต้องการเรียนรู้ และปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือกลในขั้นพื้นฐาน หนังสือเรียนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น (Basic Machine Tools) รหัสวิชา 3100-0009 เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง "บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือกล บทที่ 2 คมของเครื่องมือตัด เครื่องเจียระไนลับคมตัด และงานลับคมตัด บทที่ 3 เครื่องเลื่อยกลและงานตัดด้วยเครื่องเลื่อยกล บทที่ 4 เครื่องกลึงและงานกลึง บทที่ 5 เครื่องกัดและงานกัด บทที่ 6 เครื่องเจาะและงานเจาะ บทที่ 7 เครื่องไสและงานไส"

Write a review

Please login or register to review

Tags: ช่างอุตสาหกรรม, คู่มือเรียนอาชีวศึกษา, เครื่องมือช่าง

line