คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่นขั้นเทพ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
  • ฿250.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : กนกพร เทือกถา
  • ISBN : 9786160844883
  • Language : THAI
  • Number of Pages : 392
  • File Size : 11.40 MB

"คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่นขั้นเทพ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป" เล่มนี้ จัดทำครอบคลุมเนื้อหากฎหมายท้องถิ่นฉบับหล่าสุด ภาษาอังกฤษ ความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจและสังคม ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ Thailand 4.0 ตามประกาศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งยังมี QR Code สำหรับดาวน์โหลด Application ลองสนามสอบ ซึ่งได้โดยรวบรวมเนื้อหา เทคนิค วิธีการทำข้อสอบ แนวข้อสอบ ข้อสอบเก่า และประเด็นสำคัญที่ช่วยให้ผู้เข้าสอบสามารถทำข้อสอบได้แม้เตรียมตัวสอบในช่วงเวลาอันจำกัด สรุปกฎหมายท้องถิ่นฉบับใหม่ล่าสุด มีเทคนิค สูตรการจำ วิธีการทำข้อสอบ ครอบคลุมวิชา ความรู้ความสามารถทั่วไป (กฎหมาย ภาษาอังกฤษ และความรู้เหตุการณ์ปัจจุบันฯ) "- ตาราง Application - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 - พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 - พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 - พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2542 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 - พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 - ความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม (ชุดที่ 1) - ความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม (ชุดที่ 2) - ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ Thiland 4.0 - ลองสนาม : วิเคราะห์ข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก. ปี 2562-2563 - สรุปเนื้อหา : ภาษาอังกฤษ"

Write a review

Please login or register to review

Tags: ข้อสอบและเฉลย, คู่มือเตรียมสอบ ข้าราชการ, คู่มือเตรียมสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

line