คณิตศาสตร์ช่างโยธา สอศ 20121-1001
  • ฿94.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : เอกชัย รัตนโน
  • ISBN : 9786160845125
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 376
  • File Size : 23.52 MB

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ช่างโยธา (Mathematics for Civil Work) เล่มนี้ อธิบายถึงเนื้อหาการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่จะนำไปใช้คำนวณงานด้านช่างโยธา มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ช่างโยธา รหัสวิชา 20121-1001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา ซึ่งเนื้อหามีทั้งหมด 9 บท ประกอบด้วย ฟังก์ชันตรีโกณมิติ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สมการเชิงเส้นสองตัวแปร การแก้สมการโดยเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ พื้นฐานเลขยกกำลัง รากและกรณฑ์ ฟังก์ชันชี้กำลัง ฟังก์ชันลอการิทีม กราฟ เรขาคณิต พื้นที่และปริมาตร พร้อมแบบฝึกหัด และแบบทดสอบวัดผล ซึ่งจะประโยชน์ต่อนักเรียนสาขาช่างโยธา ตลอดจนนายช่าง วิศวกร ผู้สนใจทั่วไป อธิบายถึงเนื้อหาการดำเนินการทางคณิตตาสตร์ที่จะนำไปใช้คำนวณงานด้านช่างโยธา มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ช่างโยธา บทที่ 1 ฟังก์ชันรีโกณมิติ บทที่ 2 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว บทที่ 3 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร และสมการกำลังสอง บทที่ 4 การแก้สมการโดยเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ บทที่ 5 พื้นฐานเลขยกกำลัง รากและกรณฆ์ บทที่ 6 ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง บทที่ 7 ฟังก์ชันลอการิทึม บทที่ 8 กราฟ บทที่ 9 เรขาคณิต พื้นที่และปริมมาตร

Write a review

Please login or register to review

Tags: คณิตศาสตร์ช่างโยธา, สอศ., ปวช., คณิตศาสตร์, ช่างโยธา, อาชีวะ

line