ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน
  • ฿119.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ใยแก้ว ศีลรักษ์
  • ISBN : 9786165909372
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 180
  • File Size : 7.63 MB

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับ ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา 90402009 ของสำนักศึกษาทั่วไป หลักสูตรสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุุณทหารลาดกระบัง ผู้เขียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายความสำคัญของกฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 ถึง 6 ตั้งแต่การเริ่มต้นมีสภาพบุคคลจนถึงการสิ้นสุดสภาพบุคคล ขอบเขตแห่งสิทธิ หน้าที่ระหว่างบุคคล โดยการก่อหนี้การทำนิติกรรมสัญญา การมีสิทธิในทรัพย์สิน ความสัมพันธ์ในทางครอบครัวระหว่างสามีภริยา การตกทอดแห่งทรัพย์มรดกและวิธีในการทำพินัยกรรมที่มีความสมบูรณ์ตามกฎหมาย ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาหนังสือเป็น 11 บท ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายลักษณะบุคคลนิติกรรม กฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายลักษณะละเมิด สัญญา มัดจำเบี้ยปรับ เอกเทศสัญญา 1 เอกเทศสัญญา 2 กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน กฎหมายลักษณะครอบครัว และกฎหมายลักษณะมรดก ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงอำนวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้เขียนได้จัดเนื้อหาไว้อย่างเป็นระบบ โดยอธิบายหลักกฎหมาย พร้อมยกตัวอย่างข้อเท็จจริงประกอบในแต่ละเรื่อง และมีการสอดแทรกกรณีศึกษาจากงานวิจัยของผู้เขียนเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้เรียนจะนำไปใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง และสามารถนำความรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ายที่สุดนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณบูรพาคณาจารย์ทุกท่านที่ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้เขียน รวมถึงเจ้าของเอกสาร ตำรา หนังสือต่างๆ ที่ปรากฏตามบรรณานุกรมที่ผู้เขียนได้นำมาศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงในการเขียนหนังสือประกอบการสอนในครั้งนี้ และหากหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เขียนขออุทิศคุณงามความดีทั้งหมดนี้ มอบให้แก่บิดา มารดา บูรพาอาจารย์ และผู้มีอุปการะดังกล่าวข้างต้น ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ผู้เขียนจนสามารถผลิตผลงานวิชาการเช่นนี้ได้ หนังสือเล่มนี้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายความสำคัญของกฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 ถึง 6 ตั้งแต่การเริ่มต้นมีสภาพบุคคลจนถึงการสิ้นสุดสภาพบุคคล

Write a review

Please login or register to review

Tags: กฎหมาย, กฎหมายไทย, คู่มือเรียนอุดมศึกษา, อุดมศึกษา

line