วิศวกรรมการหล่อโลหะ
  • ฿280.00
  • ฿229.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ.ดร. ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
  • ISBN : 9786160836130
  • Language : thai
  • Number of Pages : 358
  • File Size : 14.44 MB

"วิศวกรรมการหล่อโลหะ" เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการหล่อโลหะ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขึ้นรูปโลหะชนิดต่าง ๆ การที่จะสามารถหล่อชิ้นงานให้มีความสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจกระบวนการทางวิศวกรรมของการหล่อโลหะเป็นอย่างดี โดยเนื้อหาประกอบด้วยกระบวนการหล่อโลหะ สมบัติและการทดสอบทรายแบบหล่อ เครื่องมือเครื่องจักรทำแบบหล่อและเตาหลอมโลหะ กระบวนการทำแบบหล่อและการหล่อโลหะ การแข็งตัวของโลหะ ไรเซอร์และการออกแบบไรเซอร์ ระบบทางเข้าของงานหล่อ จุดบกพร่องของงานหล่อ การออกแบบงานหล่อ การทำความสะอาด การอบชุบความร้อน และการตรวจสอบงานหล่อ คอมพิวเตอร์จำลองการหล่อโลหะ การหล่อเหล็กหล่อ การหล่ออะลูมิเนียม มาพร้อมตัวอย่างในการวิเคราะห์ในส่วนที่จำเป็น อีกทั้งอธิบายคำศัพท์เฉพาะทางด้านงานหล่อโลหะและโลหวิทยาให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และวิศวกรรมเครื่องกล นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประกอบการเรียนในระดับ ปวส. ในสาขาเทคการผลิต รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในโรงงานหล่อโลหะได้อีกด้วย สารบัญ บทที่ 1 บทนำสู่การหล่อโลหะ บทที่ 2 สมบัติและการทดสอบทรายแบบหล่อ บทที่ 3 เครื่องมือเครื่องจักรทำแบบหล่อและเตาหลอมโลหะ บทที่ 4 กระบวนการทำแบบหล่อและการหล่อโลหะ บทที่ 5 การแข็งตัวของโลหะ บทที่ 6 ไรเซอร์และการออกแบบไรเซอร์ บทที่ 7 ระบบทางเข้าของงานหล่อ บทที่ 8 จุดบกพร่องของงานหล่อ บทที่ 9 การออกแบบงานหล่อ บทที่ 10 การทำความสะอาด การอบชุบความร้อน และการตรวจสอบงานหล่อ บทที่ 11 คอมพิวเตอร์จำลองการหล่อโลหะ บทที่ 12 การหล่อเหล็กหล่อ บทที่ 13 การหล่ออะลูมิเนียม

Write a review

Please login or register to review
Related Products
วิศวกรรมการหล่อโลหะ Ebook

฿280.00 ฿229.00

สถิติสำหรับวิศวกร Ebook

฿250.00 ฿179.00

Tags: วิศวกรรมการหล่อโลหะ, se-ed, ซีเอ็ด, ebook

line