เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
  • ฿200.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ธัญญาภัทร์ เลิศจันทรางกูร
  • ISBN : 9786160834471
  • Language : thai
  • Number of Pages : 302
  • File Size : 8.10 MB

เนื้อหาโดยสังเขป ในชีวิตประจำวัน คนเราจำเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์สังสรรค์ พูดคุยกับบุคคลรอบตัวอยู่ตลอดเวลา สิ่งสำคัญประการแรกที่จะช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันก็คือ การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เป็นที่ประทับใจต่อผู้พบเห็น การศึกษาเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพจะทำให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพของบุคคลทั้งภายนอกและภายใน จนทำให้มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล เรียนรู้ทฤษฎีบุคลิกภาพที่จะทำให้เข้าใจถึงพัฒนาการของมนุษย์ เข้าใจถึงสุขภาพจิต การปรับตัวของบุคคล รวมถึงการรับรู้ตนเองและเรียนรู้เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น จนทำให้ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ ดังวลีที่ว่า "บุคลิกภาพดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ง" สารบัญ บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ บทที่ 2 พัฒนาการแต่ละช่วงวัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ บทที่ 3 ความรู้เบื่้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีบุคลิกภาพ บทที่ 4 สุขภาพจิตกับบุคลิกภาพ บทที่ 5 การปรับตัวที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ บทที่ 6 อิทธิพลของมนุษย์สัมพันธ์กับบุคลิกภาพ บทที่ 7 การรับรู้ตนเองเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ บทที่ 8 การพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ คำนิยม ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง เมื่อหนังสือที่อาจารย์ธัญญาภัทร์เพียรพยายามเขียนอย่างเต็มความสามารถขึ้นมานั้น มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งเนื้อหา ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบชัดเจน ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าหนังสือเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเล่มนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างมากไม่ใช่แต่เฉพาะนักศึกษาผู้ลงทะเบียนเรียนในวิชานี้เท่านั้น แม้บุคคลทั่วไปที่ให้ความสำคัญเรื่องบุคลิกภาพก็สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างแน่นอน ผศ.ดร. เติมศักดิ์ คทวณิช

Write a review

Please login or register to review
Related Products
ลงทุนเจ๋งไม่มีเจ๊ง Ebook

฿190.00 ฿139.00

เปลี่ยนแปลงได้ก่อน มีโอกาสมากกว่า Ebook

฿180.00 ฿126.65

Tags: se-ed, ซีเอ็ด, ebook, เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ

line