งานวัดละเอียด
  • ฿195.00
  • ฿139.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ไทรทอง เรืองจำรัส
  • ISBN : 9786160831487
  • Language : thai
  • Number of Pages : 335
  • File Size : 40.11 MB

"งานวัดละเอียด (รหัสวิชา 3100-0005)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2557 เนื้อหาในหนังสือแบ่งออกเป็น 9 บท ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย เรื่องพื้นฐานงานวัดละเอียด เครื่องมือวัดละเอียดแบบถ่ายขนาด เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์ เครื่องมือวัดละเอียดแบบเลื่อนได้มีขีดสเกล ใบวัดมุม นาฬิกาวัด บรรทัดวัดมุมสากล เครื่องมือวัดละเอียดแบบดิจิทัล เครื่องมือวัดแบบค่าคงที่ รวมถึงการตรวจสอบความเรียบผิว ในแต่ละบทประกอบด้วย ใบความรู้ แบบประเมินผลการเรียนรู้ ใบมอบหมายงาน ใบประเมินผลปฏิบัติงาน และแบบประเมินตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนใช้ประเมินตนเอง สารบัญ บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด บทที่ 2 เครื่องมือวัดละเอียดแบบถ่ายขนาด บทที่ 3 เครื่องมือวัดละเอียดแบบมีสเกล บทที่ 4 เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ บทที่ 5 ไมโครมิเตอร์ บทที่ 6 ใบวัดมุมและนาฬิกา บทที่ 7 เครื่องมือวัดละเอียดแบบดิจิทัล บทที่ 8 เครื่องมือวัดละเอียดแบบค่าคงที่ บทที่ 9 เครื่องมือตรวจสอบความเรียบผิว - ใบงานภาคปฏิบัติ - ใบประเมินผลการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานเทคนิคพื้นฐาน Ebook

฿195.00 ฿139.00

งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม Ebook

฿250.00 ฿179.00

คัมภีร์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Ebook

฿280.00 ฿199.00

วัดละเอียด Ebook

฿155.00 ฿109.00

Tags: งานวัดละเอียด, se-ed, ซีเอ็ด, ebook

line