วัสดุช่าง
  • ฿270.00
  • ฿189.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล
  • ISBN : 9786160832279
  • Language : thai
  • Number of Pages : 461
  • File Size : 34.56 MB

เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือ "วัสดุช่าง (รหัสวิชา 3100-0004)" หรือวัสดุอุตสาหกรรม เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาในระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม และยังเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกแขนง โดยในเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้สำคัญเกี่ยวกับอะตอม โครงสร้างของวัสดุ เฟสไดอะแกรม กลสมบัติวัสดุและการทดสอบ โลหะ การกัดกร่อน เชื้อเพลิงและปิโตรเลียม โพลิเมอร์ เซรามิก วัสดุคอมโพสิต และวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมภาพตัวอย่าง และแบบทดสอบท้ายบท โดยเขียนให้ครอบคลุมตามหลักสูตรในระดับ ปวส. ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และครอบคลุมตามเนื้อหาวิชาของสภาวิศวกร สารบัญ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 อะตอม บทที่ 3 โครงสร้างของวัสดุ บทที่ 4 เฟสไดอะแกรม บทที่ 5 กลสมบัติวัสดุและการทดสอบ บทที่ 6 โลหะ บทที่ 7 การกัดกร่อน บทที่ 8 เชื้อเพลิงและปิโตรเลียม บทที่ 9 โพลิเมอร์ บทที่ 10 เซรามิก บทที่ 11 วัสดุคอมโพสิต บทที่ 12 วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สถิติสำหรับวิศวกร Ebook

฿250.00 ฿179.00

Tags: วัสดุช่าง, se-ed, ซีเอ็ด, ebook

line