การควบคุมคุณภาพ
  • ฿170.00
  • ฿119.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : วัชรธน ขอพรกลาง
  • ISBN : 9786160830305
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 224
  • File Size : 13.77 MB

"การควบคุมคุณภาพ" เล่มนี้ ได้เขียนขึ้นเพื่อเป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอน วิชาการควบคุมคุณภาพ (รหัสวิชา 3100-0150) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ระบบการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม ข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพและราคา เบื้องต้นทางสถิติ เทคนิคในการควบคุมคุมภาพ แผนภูมิพาเรโต แผนภูมิควบคุมคุณภาพ การสุ่มตัวอย่าง การประกันคุณภาพ กลุ่มสร้างคุณภาพ ระบบคุณภาพ และการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ ในท้ายบททุกบทจะมีสรุป คำศัพท์ แบบประเมิน เพื่อให้นักศึกษาได้ประโยชน์และความรู้มากขึ้น สารบัญ บทที่ 1 ระบบการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม บทที่ 2 ข้อมูล (Data) บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพและราคา บทที่ 4 เบื้องต้นทางสถิติ บทที่ 5 เทคนิคในการควบคุมคุณภาพ บทที่ 6 แผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart) บทที่ 7 แผนภูมิควบคุมคุณภาพ (Control Chart) บทที่ 8 การสุ่มตัวอย่าง บทที่ 9 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) บทที่ 10 กลุ่มสร้างคุณภาพ (Quality Control Circle) บทที่ 11 ระบบคุณภาพ บทที่ 12 การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
สถิติสำหรับวิศวกร Ebook

฿250.00 ฿179.00

Tags: การควบคุมคุณภาพ, se-ed, ซีเอ็ด, ebook

line