สถิติสำหรับวิศวกร
  • ฿250.00
  • ฿179.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ผศ.ดร. ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร
  • ISBN : 9786160827459
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 332
  • File Size : 8.25 MB

เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือ "สถิติสำหรับวิศวกร" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ., ทล.บ., อส.บ. และ วท.บ. ทุกสาขา รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาด้านสถิติสำหรับใช้ในงานวิศวกรรม โดยเนื้อหาครอบคลุมความรู้ทางด้านสถิติสำหรับวิศวกรในเรื่องตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรง และการวิเคราะห์ความแปรปรวน เป็นต้น พร้อมทั้งยังแนะนำวิธีการหาค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ และค่าวิกฤติ สำหรับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่างๆ ด้วยซอฟต์แวร์ตารางการทำงานที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และการใช้แอปพลิเคชั่นจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทดแทนการเปิดใช้ตารางสถิติ รวมถึงตัวอย่างเนื้อหาการวิเคราะห์ในหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นตัวอย่างงานด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถทำให้ผู้ที่ศึกษาสามารถเข้าใจการนำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย สารบัญ บทที่ 1 ตัวแปรสุ่ม บทที่ื 2 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง บทที่ 3 การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง บทที่ 4 การสุ่มตัวอย่าง บทที่ 5 การประมาณค่า บทที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน บทที่ 7 การวิเคราห์ถดถอยและสหสัมพันธ์ บทที่ 8 การวิเคราะห์ความแปรปรวน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
วิศวกรรมการหล่อโลหะ Ebook

฿280.00 ฿229.00

งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม Ebook

฿250.00 ฿179.00

วัสดุช่าง Ebook

฿270.00 ฿189.00

การควบคุมคุณภาพ Ebook

฿170.00 ฿119.00

การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ Ebook

฿185.00 ฿130.00

สรุปเข้ม Grammar พาตะลุยโจทย์ Ebook

฿250.00 ฿175.00

โคตรเซียนฟิสิกส์โควตา เล่ม 1 Ebook

฿250.00 ฿139.00

สมการเชิงอนุพันธ์ Ebook

฿420.00 ฿359.00

ความน่าจะเป็นและสถิติ Ebook

฿185.00

Tags: สถิติสำหรับวิศวกร, se-ed, ซีเอ็ด, ebook

line