ชื่อวิชา การเป็นผู้ประกอบการ
  • ฿73.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
  • ISBN : 9786160827008
  • Language : thai
  • Number of Pages : 253
  • File Size : 8.80 MB

เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือ "การเป็นผู้ประกอบการ รหัสวิชา 2001-1002" เล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน เนื้อหาประกอบด้วยบทเรียน 9 บท ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ หลักการวางแผนเป้าหมายด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเป็นผู้ประกอบการกับการบริหารงานในองค์กร การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ รูปแบบแผนธุรกิจ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร ตลอดจนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเดียงกับการเป็นผู้ประกอบการ อธิบายอย่างกระชับ อ่านง่าย พร้อมมีบทสรุป และแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ สารบัญ บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ บทที่ 2 หลักการวางแผนเป้าหมายด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ บทที่ 3 การออมและการลงทุน บทที่ 4 การเป็นผู้ประกอบการกับการบริหารงานในองค์กร บทที่ 5 การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน บทที่ 6 กฎหมายเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ บทที่ 7 รูปแบบแผนธุรกิจ บทที่ 8 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร บทที่ 9 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการเป็นผู้ประกอบการ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ Ebook

฿185.00 ฿130.00

Tags: การเป็นผู้ประกอบการ, Se-ed, ซีเอ็ด, ebook

line