การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ
  • ฿185.00
  • ฿130.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : สุภาวดี ขุนทองจันทร์
  • ISBN : 9786160827381
  • Language : ไทย
  • Number of Pages : 266
  • File Size : 11.35 MB

การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ เล่มนี้ ได้รวบรวมวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการที่เน้นการเป็นองค์กรแห่งความสุขและการบริหารตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนและการยกระดับทักษะทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มผลิตภาพ โดยมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากธุรกิจชั้นนำที่มีแนวทางการบริหารอย่างโดดเด่น ผู้เขียนยังได้นำเรื่องราวของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากการศึกษามาเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ รวมกับงานศึกษาที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกิดขึ้น และเป็นความรู้ที่องค์การธุรกิจใช้ได้ผลแตกต่างกันตามแต่ลักษณะธุรกิจ รวมทั้งได้สังเคราะห์แนวทางเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์การธุรกิจ และสถาบันการศึกษาที่ทำการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คำนิยม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อาจารย์ นักศึกษา นักธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะได้แรงบันดาลใจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการในอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจ โดยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีแนวปฏิบัติต่อทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน

Write a review

Please login or register to review
Related Products
งานเทคนิคพื้นฐาน Ebook

฿195.00 ฿139.00

คัมภีร์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ Ebook

฿280.00 ฿199.00

เส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง Ebook

฿160.00 ฿119.00

สถิติสำหรับวิศวกร Ebook

฿250.00 ฿179.00

การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Ebook

฿195.00 ฿139.00

ชื่อวิชา การเป็นผู้ประกอบการ Ebook

฿73.00

สรุปเข้ม Grammar พาตะลุยโจทย์ Ebook

฿250.00 ฿175.00

Tags: การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ, Se-ed, ซีเอ็ด, ebook, HR

line