คู่มือสอบกรมราชทัณฑ์
  • ฿250.00
  • ฿179.00

  • Type : Ebook
  • Publisher : SE-ED
  • Author : ดร. ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ
  • ISBN : 9786160825714
  • Language : thai
  • Number of Pages : 320
  • File Size : 7.59 MB

เนื้อหาโดยสังเขป "คู่มือสอบกรมราชทัณฑ์" เล่มนี้ เป็นคู่มือสำหรับผู้จะสอบรับราชการกรมราชทัณฑ์ โดยเฉพาะตำแหน่งนักทัณฑวิทยา (งานควบคุมผู้ต้องขังและอื่นๆ) โดยมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ในด้านต่างๆ ทั้งประวัติความเป็นมา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบต่างๆ อาทิ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ กฎกระทรวงมหาดไทย ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้น ซึ่งผู้เขียนได้นำมารวบรวมไว้ในที่เดียวกัน และยังมีแนวข้อสอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทดสอบความรู้ได้ด้วยตนเอง สารบัญ 1. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 2. กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน มาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขัง ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 4. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549 5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2510 6. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2510 7. พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482 8. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545 9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 10. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products
คู่มือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร Ebook

฿185.00 ฿169.00

Tags: se-ed, ซีเอ็ด, ebook, คู่มือสอบกรมราชทัณฑ์

line